Comuna de Lodè – Rechesta rimbursu ispesas istrutzione 2010-2011

 

stemma Lodè.jpg

  1u Servìtziu – Afares Istitutzionales                                                                                       Ufìtziu Segreteria

 

 Prot.  169

Lodè,    su 17 de ghennàrgiu de su  2012 

 

                                                    

 

                                                     AVISU

 

 

PRO SOS ISTUDIANTES  DE S’ISCOLA PRIMÀRIA E SIGUNDÀRIA DE 1u E 2u  GRADU

 

Ogetu:  L.62/2000, art.1, comma 9 – DPCM 106//2001 –  Dimandas pro sustènnere sas ispesas fatas dae sas famìlias pro s’istrutzione.  Annu iscolàsticu 2010/2011. Contributu assignadu a sa Comuna de Lodè dae sa Regione Sardigna  Euros 4.248,36.

 

           Si podent presentare sas dimandas.

 

Si avisant sos istudiantes residentes in sa Comuna de Lodè, chi ant frecuentadu in s’annu iscolàsticu 2010/2011 s’iscola primària  ( francu sa classe 1^ )  e  sos istitutos de sas iscolas secondàrias de  1u e 2 u gradu, pùblicas o paritàrias, chi dae su 24 de ghennàrgiu 2012 (martis) si podent presentare sas dimandas.

S’ùrtima die pro presentare sas dimandas est su_16 de freàrgiu de su  2012 (giòvia).

 

Su tèrmine est detzisu –  (No ant a bènnere atzetadas sas dimandas chi arrivant a pustis)

Sas dimandas ant a dèvere èssere cunsignadas a s’Ufìtziu Segreteria de sa Comuna de Lodè,  a manu o pro posta, e ant a dèvere tènnere fintzas:

 

          tzertificadu ISEE cun sos rèditos de su 2010  (non prus de Euros 14.650,00)

          fotocòpia de su documentu de identitade de chie faghet sa dimanda si in casu mai sa matessi non bèngiat presentada dae su matessi  o bèngiat imbiada cun sa posta

 

No est netzessàriu allegare a sa dimanda sas ritzevutas, iscontrinos, faturas de sas ispesas fatas ca ant a èssere decraradas in s’allegadu C  de sa dimanda (decraratzione sostitutiva de atu notòriu).

 

M.B. – Sas dimandas devent èssere presentadas a s’Ufìtziu Protocollo giai cumpiladas.

 

Pro ritirare sos mòdulos e pro cunsignare sas rechestas de rimbursu,  paris cun sa documentatzione dimandada, s’Ufìtziu Segreteria est abertu tales dies e in custos oràrios:

 

mangianu:  dae su lunis a su chenàbura,  dae sas 11,00  a sas 13,00   

Custu avisu e su mòdulu de dimanda podent èssere iscarrigados dae su situ internet istitutzionale www.comune.lode.nu.it .

 

 

 

      Su Responsàbile de su Servìtziu

 

               ( Agostino Sanna )

 

      _______________________

 

Pro àteras informatziones o acraramentos:

Ufìtziu Segreteria:  0784/898018 – 898016  ( internu 3 ) –  Referente Giovanna Carta  o, si non b’est, Agostino Sanna-

 

Pro iscarrigare s’avisu in sardu:

http://www.comune.lode.nu.it/docs/cultura/24/avviso_apertura_termini__2010_2011_in_sardu.pdf

 

Pro iscarrigare s’avisu in italianu e sos modulos:

http://www.comune.lode.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=221

Comuna de Lodè – Rechesta rimbursu ispesas istrutzione 2010-2011ultima modifica: 2012-01-18T11:03:18+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo