Irbono: presentada de su CD interativu “Su sardu de ogni die”.

Àrthana, Elini, Tortolì, Baunei, Talana, Lotzorai, Triei, Gàiru, irbono, ivan marongiu, istitutu bellieni di sassari, michele , dolores lai


Dae ocannu is pitzinnos de s’Istitutu Cumprensivu de Irbono ant a pòdere imparare su sardu in iscola in manera simple e cun profetu, gràtzias a su CD didàticu “Su sardu de ogni die”, realizadu dae s’Istitutu Camillu Bellieni de Tàtari pro contu de s’Isportellu Subracomunale de Irbono chi s’annu coladu at dirighidu is isportellos linguìsticos de Àrthana, Elini, Tortolì, Baunei, Talana, Lotzorai, Triei, e Gàiru. Su traballu, finantziadu cun fundos de sa lege 482/99 in s’àmbitu de su progetu AERAS 2007, est istadu cuntzepidu pighende comente referèntzia sa realidade linguìstica de is dischentes, est a nàrrere su sardu chi issosintendent e allegant cada die. Pro cada bidda est istada fata un’intervista a una persona chi faghet unu trabalu tìpicu de su logu e chi impreat su sardu pro traballare. Is artisanos ant allegadu de su traballu issoro, de is trastos chi impreant e de comente s’atividade issoro est cambiada dae cando issos aiant incumentzadu a oe. Totu is registratziones sunt istadas postas pro iscritu e acumpangiadas dae unas dimandas de cumprensione de su testu e dae esertzìtzios de grammàtica chi ant a fàghere a manera chi is pitzinnos tèngiant unu cunfrontu deretu intre su sardu allegadu e cussu iscritu e, in su matessi tempus, imparint is règulas ortogràficas fundamentales de su sardu. Su CD, chi at a èssere presentadu in Irbono su 25 de onniasantu in ocasione de sa sagra “Pane e Ògiu”, at a èssere donadu de badas a totu is iscolas de is biddas chi s’annu coladu ant leadu parte a su progetu.


de Ivan Maròngiu

Irbono: presentada de su CD interativu “Su sardu de ogni die”.ultima modifica: 2012-11-24T23:47:53+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo