Bilinguismu Creschet – Chenàbura chi benit addòbiu de relatas e coordinamentu

Antonella Sorace, Manuela Mereu, Bilingualism Matters, Bilinguismu Creschet, ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT, pepe corongiu, regione sardegna, Maria Antonietta Piga,


ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT


Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport

Servìtziu Limba e Cultura Sarda

 

 

Amiga, amigu

 

Chenàbura chi benit 22 de martzu a sas chimbe de merie amus a fàghere un’addòbiu de relatas e coordinamentu de sa retze sotziale e istituzionale de Bilinguismu Creschet pro leare cabu e fàghere analizu de sas chistiones chi pertocant sas famìlias bilingues in Sardigna. Sa dot.ssa Manuela Mereu, germanista e anglista, nos at a contare sa partetzipatzione sua a Edinburgu a s’addòbiu internatzionale de totu sas filiales europeas de Bilingualism Matters. Su servìtziu limba sarda at a informare de sas punnas de ocannu e est in programma finas unu collegamentu curtzu cun Antonella Sorace in Skype. Podet partetzipare chie cheret, mesches sas famìlias bilingues chi tenent problemas, pregontas, propostas de fàghere. A incuru de Maria Antonietta Piga b’at a èssere un’animatzione in sardu pro sos pipios chi duncas podent bènnere e non s’ant a orroschère. Acabu a sas 7 de sero.

 

S’addòbiu est in programma chenàbura 22 de martzu 2013, h.17.00, Chatterbox College, arruga de Pola 43, Casteddu

 

In s’ocasione bos indito duas ainas noas de comunicazione, impreadelas pro abarrare in cuntatu cun nois e pro èssere semper informados

 

http://www.bilinguismucreschet.com/

http://www.facebook.com/#!/BilinguismuCreschet

 

 

 

Saludos coralesPepe Coròngiu

Bilinguismu Creschet – Chenàbura chi benit addòbiu de relatas e coordinamentuultima modifica: 2013-03-15T19:16:00+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento