BANDU COMUNALE PRO 30 BURSAS DE ISTÙDIU A.I. 2012/2013

torpè, comune torpè, lingua sarda, avviso pubblico, ufìtziu limba sarda, angelo canu


Comuna de Torpè –  Provìntzia de Nùgoro

ASSESSORADU A SA CULTURA E A SA I.P.

 

Pratza Munitzìpiu, 10 08020 Torpè – Tel.07841825815 – fax 0784829008

S’AMMINISTRATZIONE COMUNALE

PROMOVET

UNU BANDU COMUNALE

PRO 30 BURSAS DE ISTÙDIU A.I. 2012/2013

 

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS PRIMÀRIAS CHI ANT LEADU SA LISSÈNTZIA CUN SA MÈDIA NESSI DE SU 9

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS MÈDIAS INFERIORES CHI ANT LEADU SA LISSÈNTZIA CUN VOTU FINALE NESSI DE SU 9

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS MÈDIAS SUPERIORES CHI ANT SA MÈDIA MÌNIMA NESSI DE SU 7,50

 

RECUISIDOS E AVERTÈNTZIAS

1.     Si depet presentare s’autotzertificatzione cun su votu e s’istitutu frecuentadu

2.     Si depet presentare sa domanda, cun su modellu giai fatu dae sa Comuna, iscrita in cada parte (su modellu si podet iscarrigare dae su situ internet)

3.     Totu sos documentos depent èssere presentados in pabiru simpre a:

COMUNA DE TORPÈ – Ufìtziu Segreteria Generale – Pratza Munitzìpiu 10, 08020 Torpè o a s’Ufìtziu de Protocollo

 

SU BANDU ISCADIT SU 23/09/2013

 

Su Sìndigu

 

 Antonella Dalu

 

Pro iscarrigare s’avisu: http://www.comune.torpe.nu.it/docs/cultura/17/avisu_publicu_bursas_de_istudiu.pdf

BANDU COMUNALE PRO 30 BURSAS DE ISTÙDIU A.I. 2012/2013ultima modifica: 2013-09-04T11:51:05+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento