BILINGUISMU: UNU MODELLU CULTURALE E UN’ISTILE DE VIDA.

istituto bellieni sassari, michele pinna, daniela masia, mariantonietta piga, bilinguismo, bilinguismu creschet


Est cun pragheremannu chi bos damus a ischire chi su 24 e 25 de Santu Gaine b’ant a èssere in sa Provìntzia de Tàtari 4 abbojos subra su bilinguismu, difatis a congruida de sas atividades de su progetu “Bilinguismu: unu modellu culturale e un’istile de vida. Lèghere, iscrìere, iscurtare, faeddare, fàghere in sardu e in italianu” chi ant a èssere indiritzadas a sos pitzinnos de s’Iscola de s’infàntzia e ant a previdire s’interessamentu de sos insignantes, de sos babbos e de sas mamas, s’at a pòdere partetzipare a sas riuniones informativas e de cunfrontu chi s’ant a fàghere in Bono, Nulvi, Ùsini e Biddanoa Monteleone.

Sas atividades prevìdidas, finantziadas dae sa Regione Autònoma de sa Sardigna, Assessoradu a sa Cultura e P.I., Servìtziu Limba e Cultura Sarda, s’ant a pònnere in òpera in sas 35 comunas de sa Provìntzia de Tàtari (Biddanoa Monteleone, Bonolva, Cossoine, Mara, S’Ulumedu, Pàdria, Putumajore, Potufigari, Romana, Monteleone, Semèstene, Piaghe,Carzeghe, Ossi, Uri, Ùsini, Bono, Anela, Urtei, Su Burgu, Esporlatu, Bottidda, Illorai, Nulvi, Bultzi, Laerru, Martis, Sènnaru, Boruta, Àldara, Itireddu, Mores, Nughedu, Patada e Tula) e in prus in Tiesi, Turalva, Cherèmule, Giave chi faghent parte de s’isportellu subracomunale de Boruta coordinadu dae s’Is.Be.

A sas riuniones de Santu Gaine at a leare parte in prus de su prof. Micheli Pinna, sa dut. Daniela Masia e sa dut. Maria Antonietta Piga, finas Antonella Sorace, professora de Linguìstica Acuisitzionale de s’Universidade de Edimburgu, fundadora de BILINGUALISM MATTERS,movimentu de informatzione subra de su bilinguismu, in ue sa filiale sua Sarda, una de sas deghe chi bi sunt in su mundu, fundada in su mese de santandria de su 2012, est denumenadaBILINGUISMU CRESCHET.

Custa initziativa, de importàntzia Europea, at acollocare sa Sardigna, sas amministratziones e sas iscolas interessadas in mesu a un’isperimentatzione de importu mannu, chi at comente mira printzipale cussa de dare informatziones craras, giustas e fundadas a manera iscientìfica pro cantu pertocat sos benefìtzios culturales e de connoschèntzia de su BILINGUISMU pro chie lu pràticat: famìlias, insignantes, educadores, populatziones.

Sos espertos chi b’ant a traballare, cun esperièntzia cumproada in su campu linguìsticu, faghent parte de su grupu didàticu de s’Istitutu Bellieni chi est s’ideadore de su progetu. Sa coordinatzione issoro at a èssere a incuru de su Diretore iscientìficu prof. Micheli Pinna chi at a pònnere a disponimentu sas cumpentèntzias suas: linguìsticas, psicològicas, pedagògicas e demo-etno-antropològicas.

Ant a èssere promòvidas finas initziativas de informatzione e promotzione in sas bibliotecas comunales e/o in sa ludotecas indiritzadas a sos babbos e a sas mamas e a sos pitzinnos de ogni edade.

Semus de su pàrrere chi, interbènnere in su territòriu potzat favorèssere sa crèschida de una cussèntzia bilìngue isparghinada in ue totu sa limba nostra naturale est impreada comente limba primàrgia, movende dae sos faeddos familiares e impreados a fitianu, subra sos cales fundare sos protzessos de formatzione e de imparu linguìsticu culturale.

 

Sas responsàbiles de su progetu in su territòriu ant a esser:

Maria Corrias (Bono, Anela, Ultei, Su Burgu, Esporlatu, Bottidda, Illorai, Nughedu S.Nicolò, Patada e Tula)

Annamaria Tavera (Piaghe,Carzeghe, Ossi, Uri, Ùsini, Àldara, Mores, Bonolva, Cossoine, Putumajore, Semèstene)

Maria Antonietta Fois (Nulvi, Bultzi, Laerru, Martis e Sènnaru)

Maria Leonarda Correddu (Biddanoa Monteleone, Potuvigari, Monteleone, Mara, S’Ulumedu, Pàdria e Romana)

Adriana Cocco (Boruta, Itireddu, Cherèmule)

Daniela Masia (Giave, Tiesi,Turalva).

 

Comintzade a bos organizare, bos isetamus in medas!

 

Bos ammentamus finas chi in su peristante de su seminàriu sos pitzinnos ant a pòdere fàghere carchi atividade cun sos operadores a incuru de su grupu didàticu de s’Istitutu de Istùdios e Chircas “Camillo Bellieni”.

Su servìtziu si cramat: “Si moves sa LIMBA sa LIMBA ti movet” .

BILINGUISMU: UNU MODELLU CULTURALE E UN’ISTILE DE VIDA.ultima modifica: 2013-09-09T17:54:46+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento