Laboratòrios in limba sarda in sas elementares de Lodè

S'omineddu de sa pròida

S’omineddu de sa pròida

Pro more de s’agiudu de sa biblioteca de Lodè, “S’omineddu de sa pròida” est istadu contadu oe in sa prima elementare de Lodè. Sos pitzinnos sunt istados atentzionados a su contu de s’omineddu chi curret dae una nue a s’àtera a tancare e a abèrrere sos cantaros, pro fàghere falare s’abba o pro la fàghere sessiare: “Si si nde torrat a dormire nde l’amus a ischidare nois!”

S’àteru laboratòriu l’amus fatu in sa cuarta elementare: “Deo so su prus bellu”. Su contu de unu lupu chi faghet su barrosu cun sos prus minores de issu, fintzas a cando no agatat calicunu chi nde li catzat sa gana de si mustrare mannosu e pomposu…. In prus un’arrèsonu in pitzu a sa grafia de sa limba, pro fàghere bìdere chi unu contu est s’iscritura e un’àteru su faeddu.

Laboratòrios in limba sarda in sas elementares de Lodèultima modifica: 2013-12-02T17:18:25+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento