Proposta pro su sardu de su Fronte Indipendentista Unidu

fronte indipendentista unidu

Su Fronte Indipendentista Unidu bolet esprimere sa cuntentesa sua pro is passos a in antis chi sa Sardigna est faghende in su caminu cara a su bilinguismu, e at a giùghere semper a in antis cun fortza custa pelea finas a cando no amus a arribare a unu regime de paridade intre su sardu e s’italianu in totu sa Sardigna, e de is àteras limbas istòricas de Sardigna in logu issoro. In is dies coladas ant publicadu is graduatòrias de is finantziamentos pro fàghere cursos de sardu in iscola in oras de letzione, partzinde intre 180 iscolas is 455.000 èuros de su finantziamentu pro s’annu 2013/2014. Cunsideramus una cosa bona meda fintzas su fatu chi in su mese passadu est comintzada in is televisiones sardas sa prima campagna istitutzionale chi sa Regione apat fatu pro sa limba sarda in sessanta annos de autonomia, ma a pitzu de comente l’ant fata bolimus nàrrere una paja de cosas. Pro custa campagna s’Assessoradu a s’Istrutzione e a is Benes Culturales at gastadu unu milione de èuros, partzidos intre totu is televisiones locales de Sardigna. Su dinari chi ant pagadu pro la trasmìtere, mascamente a is televisiones prus mannas (308.987 èuros a Videolina e 184.703 èuros a Sardegna Uno) nos paret meda a beru, de prus de su chi diat èssere normale pro una campagna pubblicitaria pagada segundu is prètzios de mercadu. E difatis custas publitzidades las trasmitint de continu, fintzas intro de note e a is bator de mangianu. Semus pensende chi fintzas custa campagna istitutzionale pro su bilinguismu nche la sunt impreende pro is polìticas regionales de agiudu econòmicu a is mèdia sardos, chi sunt colende unu tempus malu de crisi (pensamus mascamente a Sardegna Uno), e chi sa Regione at finantziadu in is annos passados, donende-lis paritzos miliones de èuros de contributos pro is televisiones e pro is giornales. Su Fronte creet in s’importàntzia de àere una informatzione sarda chi siat a beru plurale e democràtica e chi servat pro is bisòngios de sa sotziedade sarda e creet chi sceti custu tipu de informatzione depet èssere amparada dae sa Regione. In unu tempus chi La Nuova Sardegna intrat in sa Finegil Editoriale Spa de De Benedetti, e is duos giornales sardos prus mannos sunt tanchende is sedes issoro in sas tzitades sardas, pensamus chi, oe prus de eris, siat pretzisu a ligare su cras de is mèdia sardos ad unu isvilupu culturale pensadu dae is sardos etotu, faghende a manera chi sa limba e sa cultura de su pòpolu sardu intrent in is mèdia. Pro custa resone proponimus chi totu is giornales, is televisiones e is ràdio chi pigant cale si siat tipu de finantziamentu pùblicu dae sa RAS, depant garantire chi nessi su 30% de sa programmatzione o de is pubblicatziones siant fatas in limba sarda (o in tataresu, gadduresu, tabarchinu e aligheresu). Si non sunt dispostos a garantire custu servìtziu a is sardos, ant a traballare chene pigare prus perunu contributu de sa Regione. In custa manera, chene peruna ispesa in prus pro sa Regione, e fortzis cun unu rispàrmiu , diat èssere possìbile non sceti assegurare unu servitziu de importu in sardu e in is àteras limbas de is sardos, ma fintzas garantire una mègius calidade de s’informatzione, dende prus possibilidades de agatare traballu a giornalistas meda chi sunt fìgios de sa cultura bia de su pòpulu nostru.

 

dae http://www.meilogunotizie.net/notizie/comunicati-stampa/675/fronte-indipendentista-30-di-programmazione-in-sardo-per-le-emittenti-sovvenzionate-dalla-ras

Proposta pro su sardu de su Fronte Indipendentista Uniduultima modifica: 2014-01-03T15:09:41+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento