LODE’: Avisu Cesil

stemma Lodè

SI DAT A ISCHIRE CHI SU SERVÌTZIU
CESIL AT A ÈSSERE ASSEGURADU

COMINTZENDE DAE SU 29 DE GHENNÀRGIU
CADA MÈRCURIS
DAE SAS 9.00 A SAS 14.00
IN S’APOSENTU DE SA GIUNTA COMUNALE.

S’operadora
Succu Michela

iscàrriga s’avisu

LODE’: Avisu Cesilultima modifica: 2014-02-07T11:45:37+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento