Oroteddi – Mòdulu de iscritzione pro su “Carrasecare Oroteddesu”

thurpos

COMUNA  DE  OROTEDDI

Provìntzia de  Nùgoro –  C.su Vittorio Emanuele, 74 –  08020 Oroteddi

P.I. 00154850911 ) 0784 79820 Ê 0784 79261 – www.comune.orotelli.nu.it

Mòdulu de iscritzione a su Cuncursu “Carros allegòricos

e grupos a pee”

CARRASECARE OROTEDDESU 2014

 

Su/sa sutascritu/a ____________________________________________ nàschidu/a a ____________ su ________ residente in _____________________

in carrera/pratza ________________________telèfono ___________________

Rapresentante de su grupu ___________________________________________ Decrarat

Chi su grupu pròpiu est fatu gosi:

  • Nùmene carru/tema _________________________________________
  • Genia de grupu:
    • Carru allegòricu
    • Grupu a pee
  • ________ partetzipantes (______ mannos e _______ pitzinnos).

 

Si impignat a mustrare, atzetare e fàghere rispetare a su pròpiu grupu su regulamentu, pro garantire unu cumportamentu giustu e curretu e favorèssere s’allegria e sa ganaona de totus.

Si ponet unu documentu de identidade paris cun custu documentu

 

Oroteddi, su …………………..                                                Firma

…………………………………..

 

iscàrriga su mòdulu in pdf

Oroteddi – Mòdulu de iscritzione pro su “Carrasecare Oroteddesu”ultima modifica: 2014-02-13T11:25:15+01:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento