S’òmine, su fìgiu e su poleddu

favoleclassiche04

Un’òmine mannu fiat caminende paris cun su fìgiu, unu giovaneddu de nudda. Su babbu e su fìgiu teniant un’àinu minoreddu e a borta a borta setziant a gropa pro si pasarent sas ancas.

Intertantu  chi su babbu fiat a gropa e su fìgiu fiat caminende, sa gente si nde befaiat: ”Mì, mì… issu a gropa e su fìgiu, iscureddu, a pee. Pro istaret atentzionadu a sa salude sua, nde la faghet pèrdere a su fìgiu”.

S’òmine, intendende su nara-nara de custa gente, nche falat dae poleddu e nche setzet a su fìgiu. Ma un’àtera truma de gente fiat pronta e aiat comintzadu a contulargiare: “Abbà, abbà… est pròpiu beru su ditzu antigu  – sa fìgia in coas de randa, sa mama andende a linna -: su fìgiu est sanu ma preitzosu e pro sa mandronia sua est ochiende su babbu”.

Su fìgiu, sentende sa birgòngia, òbligat a su  babbu a artziare a gropa: como fiant ambos a caddu de poleddu. Ma nche colat pagu tempus e àtera gente torrat a murrungiare, ca ambos fiant a gropa de unu molente gasi minoreddu…

Babbu e fìgiu detzident duncas de nche falare ambos e de caminare a costàgiu de su burricu. Mancu a tempus de nche falare chi àteros comintzant a si nde rìere e a si nde befare: “Issos a pee e cun su poleddu a costàgiu: tres àinos!”

Su babbu, cascaviadu de sos arresonos sena imprastu  de sa gente li torrat a su fìgiu: “Bidu as? Ite si siat cosa chi tue fatzas no at a cuntentare mai a totus. Sa mègius cosa est a sighire a nos cumportare comente amus semper fatu!!!”

S’òmine, su fìgiu e su poledduultima modifica: 2015-07-22T11:20:24+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento