PASADA – Trasportu iscolàsticu 2015/2016

Trasportu iscolàsticu

COMUNA DE PASADA

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

AREA AFARES GENERALES E ISTITUTZIONALES, ATIVIDADES PRODUTIVAS,      TURISMU, P.I.,  BIBLIOTECA, DEMOGRÀFICU-ISTATÌSTICU

 

Prot. N. 4657 de su 27.08.2015

AVISU PÙBLICU

 

Servìtziu trasportu iscolàsticu A.I. 2015/2016.

Iscadèntzia presentatzione domandas: su 13 de cabidanni de su 2015.

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi sos chi cherent gosare de su servìtziu de trasportu iscolàsticu pro sos pitzinnos de s’Iscola Materna, de s’Iscola  Primària e de s’Iscola Segundària de I gradu, depent presentare domanda iscrita a su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Pasada, impitende su mòdulu de domanda. Sa domanda depet èssere presentada non prus a tardu de su 13 de cabidanni de su 2015. Sa delìbera C.C. n° 4 del 17.03.2015 ispricat su regolamentu pro èssere ammìtidos a su servìtziu .

 

Pro s’annu 2015/2016 cada mese s’at a dèpere pagare:

a) 10 èuros pro unu pitzinnu

b) 15 èuros pro duos pitzinnos (de sa matessi famìllia)

c) 20 èuros pro tres pitzinnos (de sa matessi famìllia)

 

In antis de pagare tocat a èssere autorizados

 

A su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Pasada tocat a presentare, in antis chi intret su mese, sa ritzevuta de su pagamentu fatu in favore de sa Comuna in su c.c.b. IT88W0101586920000000015001 o sinuncas in su c.c.p. n. 12057089, intestadu a sa Comuna de Pasada – Causale de su versamentu “Cuota servìtziu postalinu mese de _______________ 2015 (o 2016), (nùmene de su pitzinnu) _________________”.

 

A in segus de sa domanda s’at a dèpere iscrìere su mese autorizadu; si non b’est iscritu su pitzinnu no at a pòdere  gosare de su servìtziu.

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Giuseppe CARZEDDA

 

 

pro iscarrigare su mòdulu incarca inoghe

pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

PASADA – Trasportu iscolàsticu 2015/2016ultima modifica: 2015-08-28T17:26:04+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento