Torpè – Avisu de bandu pro Bursa de istùdiu

Bursa de istùdiu

 Comuna de Torpè – Provìntzia de Nùgoro

Assessoradu a sa Cultura e a sa P.I.

Prata de su Munitzìpiu, 10 08020 Torpè – Tel. 0784-1825815– fax 0784- 829008

 

 

S’AMMINISTRATZIONE COMUNALE

PROMOVET

BANDU PRO ASSIGNARE SAS BURSAS DE ISTÙDIU PRO SOS       ALUNNOS MERESCHIDORES

A.I. 2014/2015

 

 

 

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA PRIMÀRIA CHI ANT  OTÈNNIDU SA LITZÈNTZIA (5^ ELEMENTARE) NESSI CUN SA MÈDIA DE SU NOVE (9);

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA DE I GRADU CHI ANT OTÈNNIDU SA LITZÈNTZIA MÈDIA CUN SU VOTU FINALE NESSI DE SU NOVE (9);

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA  DE II GRADU CHI ANT TÈNNIDU SA MÈDIA NESSI DE SU SETE E MESU (7,5)

RECHISIDOS E AVERTIMENTOS

1. Tocat a presentare s’autotzertificatzione cun su votu  e s’istitutu frecuentadu

2. Tocat a presentare sa domanda compilende su modellu giai ammanitzadu dae sa Comuna (si podet iscarrigare dae su situ internet de sa Comuna); su modellu depet èssere compiladu a manera cumpleta;

3. Totu sos documentos depent èssere presentados e indirirtzados a : COMUNA DE TORPÈ – Ufìtziu de           Segreteria Generale – Prata de Munitzìpiu, 10 08020 Torpè (NU) o cunsignados a manos a s’Ufìtziu de          Protocollo

SU BANDU ISCADIT SU 30 DE CABIDANNI DE SU 2015

 

pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

pro lèghere s’avisu in italianu e iscarrigare su mòdulu incarca inoghe

Torpè – Avisu de bandu pro Bursa de istùdiuultima modifica: 2015-09-02T08:59:49+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento