Torpè – Servìtziu de trasportu iscolàsticu

stemma torpè originale

COMUNA DE TORPÈ

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

 

Prot. N. 4157 de su 15.09.2015

 

 

 

 

AVISU PÙBLICU

 

Servìtziu trasportu iscolàsticu A.I. 2015/2016.

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi sos chi cherent gosare de su servìtziu de trasportu iscolàsticu pro sos pitzinnos de s’Iscola Materna, de s’Iscola  Primària e de s’Iscola Segundària de I gradu, depent presentare domanda iscrita a su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Torpè, impitende su mòdulu de domanda.

 

Pro s’annu 2015/2016 cada mese s’at a dèpere pagare:

a) 15 èuros pro unu pitzinnu

b) 21 èuros pro duos pitzinnos (de sa matessi famìllia)

c) 27 èuros pro tres pitzinnos (de sa matessi famìllia)

 

 

A s’Ufìtziu de Protocollo de sa Comuna de Torpè tocat a presentare, in antis chi intret su mese, sa ritzevuta de su   pagamentu fatu in favore de sa Comuna in su c.c.b. intestadu a su Servìtziu Tesoreria de Torpè o sinuncas in su c.c.p. n. 12058087, intestadu a sa Comuna de Torpè – Causale de su versamentu “Cuota servìtziu postalinu mese de _______________ 2015 (o 2016), (nùmene de su pitzinnu) _________________”.

 

Sos oràrios de su postalinu ant a èssere:

h.7.30 SU COSSU _ h.7.40 TALAVA’_ h.7.50 BRUNELLA _ h.8.00 BUDONI

 

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Dut.a Franca CORONAS

 

 

pro iscarrigare sos avisos in italianu e in sardu incarca inoghe

Torpè – Servìtziu de trasportu iscolàsticuultima modifica: 2015-09-22T16:48:06+02:00da angelocanu76
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento