Torpè – Lìteras e paràulas ispartzinadas

Lìteras e paràulas ispartzinadas

Sa Biblioteca Comunale de Torpè, paris cun s’Ufìtziu de sa Limba Sarda e sa Comuna de Torpè, proponet su progetu “Lìteras e paràulas ispartzinadas”, una filera de giogos linguìsticos pensados e fatos pro sos pitzinnos.

Dae su 10 de santandria, fintzas a su mese de nadale, cada martis a sas bator (16.00), bos isetamus pro giogare e nos ispassiare in pare!!!!

 

Torpè – A l’ischides chi in biblioteca…..

A l'ischides chi in biblioteca

Sa Biblioteca Comunale de Torpè, paris cun s’Ufìtziu de sa Limba Sarda e sa Comuna de Torpè e in collaboratzione cun sas iscolas de Torpè, proponet su progetu “A l’ischides chi in biblioteca…” una filera de abojos cun sos pitzinnos de sas iscolas elementares de Torpè, pro sa promotzione de sa letura, de s’impreu de sa biblioteca e de sa limba sarda.

S’idea est sa de lèghere a sos pitzinnos sos libros chi sunt in biblioteca, (custu pro mèdiu de unu videoproietore) pro intzediare in sos pitzinnos sa curiosidade e s’amore pro sos libros e duncas promòvere, afortire, avalorare e ismanniare s’istima pro sa letura.

Sos abojos ant a èssere fatos una borta a sa chida, cada lunis un’ora pro cada classe, nessi pro bator chidas e ant a comintzare su 9 de santandria a sas 9.30.

 

 

Sas punnas de custu progetu sunt:

  • Promòvere un atinu positivu cara a sa letura
  • Fàghere a manera chi su/a pitzinnu/a s’acortziet a su libru cun istima e emotzione
  • Donare a su/a pitzinnu/a sas cumpetèntzias chi li bisòngiant pro acumprire unu raportu ativu-creativu cun su libru
  • Pesare su pitzinnu cun s’idea de ascurtare e comunicare cun sos àteros
  • Favorèssere su de atzetare e su de rispetare sas culturas “àteras” ca sunt maneras de s’irrichire
  • Mustrare sa limba sarda in totu sa normalidade sua
  • Promòvere sa limba sarda in àmbitu ufitziale (iscola e biblioteca)

LODE’ – Nàschidos pro lèghere

nati-per-leggere

Oe, su 23 de cabudanni de su 2015, at torradu a comintzare su progetu “Nati per leggere” in s’iscola materna de sa Comuna de Lodè chi punnat a promòvere sa letura in famìllia e in iscola, ca chircas iscientìficas ant mustradu chi a lèghere a boghe arta a sos pitzinnos in edade pre-iscolare lis cajonat profetu mannu siat in àmbitu relatzionale (ca ponet a cuntatu istrintu a su mazore cun su fìgiu) siat in àmbitu de crèschida psico-cognitiva (creschet mègius su cumprendòniu de su linguàgiu e s’abilesa a lèghere).
In prus sos pitzinnos creschent avesos a tènnere libros a in tundu e duncas a los lèghere.
Su progetu est promòvidu dae sa collaboratzione intre su sòtziu de sos pediatras (ACP), su sòtziu de sas bibliotecas italianas (AIB) e su Tzentru pro sa Salude de su Pitzinnu (CSB); prus de 400 progetos locales in 1195 comunas italianas.
Sa biblioteca de Lodè, in custos annos, at promòvidu sa letura de libros no in  italianu ebbia, ma fintzas in inglesu (Progetu “Born to read”) e in sardu “Nàschidos pro lèghere”; dae como a su mese de nadale sa prima parte de su progetu at a èssere fatu a incuru de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda cun libros bortados in sardu e cun un’animatzione a sa letura totu in sardu.

Torpè – Servìtziu de trasportu iscolàsticu

stemma torpè originale

COMUNA DE TORPÈ

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

 

Prot. N. 4157 de su 15.09.2015

 

 

 

 

AVISU PÙBLICU

 

Servìtziu trasportu iscolàsticu A.I. 2015/2016.

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi sos chi cherent gosare de su servìtziu de trasportu iscolàsticu pro sos pitzinnos de s’Iscola Materna, de s’Iscola  Primària e de s’Iscola Segundària de I gradu, depent presentare domanda iscrita a su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Torpè, impitende su mòdulu de domanda.

 

Pro s’annu 2015/2016 cada mese s’at a dèpere pagare:

a) 15 èuros pro unu pitzinnu

b) 21 èuros pro duos pitzinnos (de sa matessi famìllia)

c) 27 èuros pro tres pitzinnos (de sa matessi famìllia)

 

 

A s’Ufìtziu de Protocollo de sa Comuna de Torpè tocat a presentare, in antis chi intret su mese, sa ritzevuta de su   pagamentu fatu in favore de sa Comuna in su c.c.b. intestadu a su Servìtziu Tesoreria de Torpè o sinuncas in su c.c.p. n. 12058087, intestadu a sa Comuna de Torpè – Causale de su versamentu “Cuota servìtziu postalinu mese de _______________ 2015 (o 2016), (nùmene de su pitzinnu) _________________”.

 

Sos oràrios de su postalinu ant a èssere:

h.7.30 SU COSSU _ h.7.40 TALAVA’_ h.7.50 BRUNELLA _ h.8.00 BUDONI

 

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Dut.a Franca CORONAS

 

 

pro iscarrigare sos avisos in italianu e in sardu incarca inoghe