Omines – (Phonema)

Phonema_2014

ANIMAS PENOSAS CHIRCHENDE GHERRA IN SAS TERRAS DE SOS PAGOS

GUVERNADA DA UNA MASSA DEL LADROS FAGHINDE JOGOS CUN SU INARI

MALES DE CURARE, CUN SU BISUNZU DE ANDARE A TRIBALLARE

CHENA PESSARE DE DEPPERE EMIGRARE IN CUSTU MUNDU DE PAGOS

OMINE, CHIRCA SI SES OMINE,

CHIRCADI SU CORO, SU CHI AS BIDU NO EST ORO

EST SU SAMBENE IN SA TERRA TERRA, CURRET CUSSU ENTU, CURRET CUSSU ENTU, CURRET CUSSU ENTU

TEMPOS DE FAMINE, ISBANDADOS CHE CANES

NO CAN LEAUDU SU PANE, OMINE INFAME AS TRAITTU SU MUNDU!

CHENA RISPETTU AS CALLADU SA OGHE

MA NOI SEMUS INOGHE ASPETTENDE S’EFFETTU DE SU MUNDU E SOS PAGOS,

DE SU MUNDU E SOS LADROS

OMINE, CHIRCA SI SES OMINE,

CHIRCADI SU CORO, SU CHI AS BIDU NO EST ORO

EST SU SAMBENE IN SA TERRA TERRA, CURRET CUSSU ENTU, CURRET CUSSU ENTU, CURRET CUSSU ENTU

IN SOS AMMENTOS, TERRAS DE PAGHE E DE AMORE, CAMPOS A TRIGU

IN SOS MONTES SOS FIORES, OMINES CUNTENTOS, OMINE SIGNORE

OMINE, CHIRCA SI SES OMINE,

CHIRCADI SU CORO, SU CHI AS BIDU NO EST ORO

EST SU SAMBENE IN SA TERRA TERRA, CURRET CUSSU ENTU, CURRET CUSSU ENTU, CURRET CUSSU ENTU

TERRA TERRA, CURRET CUSSU ENTU, (CURRET CUSSU ENTU) CURRET CUSSU ENTU, (CURRET CUSSU ENTU) CURRET CUSSU ENTU….

 

bide su vìdeu

Sa ballata de sa Regione

Arvèschida in Montelongu

Arvèschida in Montelongu

In Tàtari e in Casteddu b’at duos grannes palatzones
A unu li narant ritzeddu a s’àteru sarda regione
Lassa fàghere a Giagu un istòria chi t’indignat
Povera sa Sardigna da b’est vonu su divagu

In sa bita cara mea bi cheret goi de tzudda
Ca issos partint e leant e a nois nudda

Poi pro ti cossolare canno arrabiatu ses
Issos ti achen donzi mese una crisi regionale
E achen meta pianos pro s’economia vera
Ennen cristianos e comporan colera
Rit.
Si ti servit documentos custu est su vilu justu
Marca de bullu de tremitza e unu crapitu arrustu
An promissu sacru e santu a su poveru emigratu
Unu postu assicuratu però in su campusantu
Rit.
Faeddant totu pro irbàgliu, sa vavula ghissa ghissa
Non faeddant de travàgliu ma de aumentu de sa giustissa
Sa limba s’identitate, paràulas a su ventu
E si àghera petites bos tupan de tzimentu
Rit.
Un istranu acopiamentu creat dubiu e confusione
In lampatas criant sos àinos e fachen sas eletziones
E torrant a botare sa zente torra cumbinta
Àtera fricatura àteru istampu in sa tzinta

(Chelleddu Burrai)