PASADA – Trasportu iscolàsticu 2015/2016

Trasportu iscolàsticu

COMUNA DE PASADA

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

AREA AFARES GENERALES E ISTITUTZIONALES, ATIVIDADES PRODUTIVAS,      TURISMU, P.I.,  BIBLIOTECA, DEMOGRÀFICU-ISTATÌSTICU

 

Prot. N. 4657 de su 27.08.2015

AVISU PÙBLICU

 

Servìtziu trasportu iscolàsticu A.I. 2015/2016.

Iscadèntzia presentatzione domandas: su 13 de cabidanni de su 2015.

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi sos chi cherent gosare de su servìtziu de trasportu iscolàsticu pro sos pitzinnos de s’Iscola Materna, de s’Iscola  Primària e de s’Iscola Segundària de I gradu, depent presentare domanda iscrita a su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Pasada, impitende su mòdulu de domanda. Sa domanda depet èssere presentada non prus a tardu de su 13 de cabidanni de su 2015. Sa delìbera C.C. n° 4 del 17.03.2015 ispricat su regolamentu pro èssere ammìtidos a su servìtziu .

 

Pro s’annu 2015/2016 cada mese s’at a dèpere pagare:

a) 10 èuros pro unu pitzinnu

b) 15 èuros pro duos pitzinnos (de sa matessi famìllia)

c) 20 èuros pro tres pitzinnos (de sa matessi famìllia)

 

In antis de pagare tocat a èssere autorizados

 

A su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Pasada tocat a presentare, in antis chi intret su mese, sa ritzevuta de su pagamentu fatu in favore de sa Comuna in su c.c.b. IT88W0101586920000000015001 o sinuncas in su c.c.p. n. 12057089, intestadu a sa Comuna de Pasada – Causale de su versamentu “Cuota servìtziu postalinu mese de _______________ 2015 (o 2016), (nùmene de su pitzinnu) _________________”.

 

A in segus de sa domanda s’at a dèpere iscrìere su mese autorizadu; si non b’est iscritu su pitzinnu no at a pòdere  gosare de su servìtziu.

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Giuseppe CARZEDDA

 

 

pro iscarrigare su mòdulu incarca inoghe

pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

Sa bèrtula

Bertula

Su chi at fraigadu su mundu, cando at fatu a s’òmine, l’at postu in palas una bèrtula: in una camba b’aiat sos difetos de sos àteros e in s’àtera sos pròpios; sa camba cun sos difetos de sos àteros li pendulicaiat a dae in antis, sa chi sos difetos pròpios imbetzes li pendulicaiat a in segus.
Est pro custu chi s’òmine bidet sos difetos de sos àteros….

OROTEDDI Presentatzione de su libru “Jorge s’amigu nostru”

Locandina presentada Jorge

 

SU 11 DE NADALE A SAS 14.30

OROTEDDI, TZENTRU POLIVALENTE

 

 

PRESENTATZIONE DE SU LIBRU

 

JORGE, s’amigu nostru

Contos de sa vida

de Papa Frantziscu

 

ND’ANT A FAEDDARE

DIEGU CORRAINE                                  AUTORE DE SU LIBRU

MARIANTONIETTA SANTONI                ASSESSORA A SA CULTURA

ANGELO CANU                                        UFÌTZIU LIMBA SARDA