Babel Film Festival 2013: cuncursu cinematogràficu de sas limbas de minoria

babel film, tore cubeddu, 2013, austinu sanna, bando, ufìtziu limba sarda


Iscritu dae Austinu Sanna Mandamentu IX   

Lunis, su 10 de Làmpadas 2013 08:27

locandina 2011

Est on line su bandu de sa de tres editziones de su BABEL FILM FESTIVAL 2013. BABEL FILM FESTIVAL est su primu cuncursu cinematogràficu chi cheret valorizare e promòvere su cinema de sas minorias linguìsticas, donende boghe a sas istòrias issoro, a sa cultura issoro, in sa LIMBA issoro. Su cuncursu est riservadu a òperas tzinematogràficas in sas cales sos diàlogos e sos testos siant in una limba de minoria, dialetu, slang, limba morta o in sa limba de sos sinnos.

BABEL FILM FESTIVAL tenet comente finalidade sa de favorèssere su cunfrontu e iscàmbiu culturale intre de sas comunidades chi si reconnoschent in una minoria linguìstica;  BABEL FILM FESTIVAL cheret ofèrrere a totu sos autores sa possibilidade de dare visibilidade a sos film issoro e boghe a sas limbas issoro.  BABEL FILM FESTIVAL est divididu in tres setziones: longumetràgiu, curtzumetràgiu, documentàriu.

Sa partetzipatzione a su cuncursu est gratis e aberta a totus, senza làcanas de edade e de natzionalidade.Sas ùnicas cunditziones pro pòdere partetzipare sunt sa limba de sos testos e de sos diàlogos, chi depet èssere espressione de una minoria linguìstica, culturale o sotziale. Sa limba de minoria depet èssere presente in a su mancu su 60% de diàlogos e testos. Sas òperas depent èssere sutatituladas de preferèntzia in italianu o si nono in inglesu.

iscàrriga su bandu


dae http://www.limbasarda.nuoro.it/notizie/478-babel-film-festival-2013-cuncursu-cinematograficu-de-sas-limbas-de-minoria.html

Ufìtziu de sa Limba Sarda de Otzana

 

ottana, ufìtziu de sa limba sarda, sito istituzionale, pagina, limba sarda

ottana, ufìtziu de sa limba sarda, sito istituzionale, pagina, limba sarda


Dae oe in su situ istitutzionale de sa Comuna de Otzana podides agatare sa pàgina de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda, in ue ant a èssere gollidos sos documentos iscritos in sardu


http://www.comune.ottana.nu.it/cultura/cultura.asp?id=82&ln=IT

In chirca de unu “mèdia” – Laboratòriu pro sos operadores de sa limba sarda in sos mèdios de comunicatzione

mass media, limba sarda, lingua sarda, Servìtziu Limba e Cultura Sarda, pepe corongiu, Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport, Assessoradu de S’istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport ,


Assessoradu de S’istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport 

Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport

Servìtziu Limba e Cultura Sarda

 

 

Amigu, amiga

 

Bos regordo chi su 28 de freàrgiu 2013  amus a organizzare unu laboratòriu  pro sos operadores de su mundu mediàticu e editoriale chi si impitzat de limba sarda cun a tìtulu <In chirca de unu “mèdia” >  Est su segundu laboratòriu  regionale de cunfrontu e analizu subra s’impreu de sa limba in is mèdias modernos de comunicazione (tv, radiu, cartate, web e àteros). Un’àtera faina comente custa su Servìtziu Limba Sarda l’aiat cuncordada unos tre annos como. Sa tarea de s’addòbiu est cussa de si bìdere cara a cara pro fàghere un’analizu e unu bilàntziu de sos investimento fatos finas a como cun s’art. 14 de sa lege 26/97. S’initziativa est aberta a meres, direttores, operadores, giornalistas, registas, autores e a totu sas figura chi ant traballadu o cherent traballare pro sa limba sarda. S’annu chi benit iscadit su Pianu Triennale e tocat de lu torrare a fàghere cun propostas prus atzivas ca sas crititzidades sunt medas. Est beru chi sa Regione at postu pagu dinare, ma est beru puru chi su sardu sighit a èssere “invisìbile” in is mèdias sardos e pagos ant fatu investimentos aziendales in custu setore.. At a èssere s’ocasione pro pònnere a prou ideas, propostas e fainas noas.

 

 

S’addòbiu est in programma in Casteddu, giòbia 28 freàrgiu 2013 – Biblioteca Regionale – viale Trieste 186

h. 15.30 – 20.00

 

 

Saludos corales


Pepe Coròngiu