LODE’ – Nàschidos pro lèghere

nati-per-leggere

Oe, su 23 de cabudanni de su 2015, at torradu a comintzare su progetu “Nati per leggere” in s’iscola materna de sa Comuna de Lodè chi punnat a promòvere sa letura in famìllia e in iscola, ca chircas iscientìficas ant mustradu chi a lèghere a boghe arta a sos pitzinnos in edade pre-iscolare lis cajonat profetu mannu siat in àmbitu relatzionale (ca ponet a cuntatu istrintu a su mazore cun su fìgiu) siat in àmbitu de crèschida psico-cognitiva (creschet mègius su cumprendòniu de su linguàgiu e s’abilesa a lèghere).
In prus sos pitzinnos creschent avesos a tènnere libros a in tundu e duncas a los lèghere.
Su progetu est promòvidu dae sa collaboratzione intre su sòtziu de sos pediatras (ACP), su sòtziu de sas bibliotecas italianas (AIB) e su Tzentru pro sa Salude de su Pitzinnu (CSB); prus de 400 progetos locales in 1195 comunas italianas.
Sa biblioteca de Lodè, in custos annos, at promòvidu sa letura de libros no in  italianu ebbia, ma fintzas in inglesu (Progetu “Born to read”) e in sardu “Nàschidos pro lèghere”; dae como a su mese de nadale sa prima parte de su progetu at a èssere fatu a incuru de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda cun libros bortados in sardu e cun un’animatzione a sa letura totu in sardu.

Torpè – Servìtziu de trasportu iscolàsticu

stemma torpè originale

COMUNA DE TORPÈ

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

 

Prot. N. 4157 de su 15.09.2015

 

 

 

 

AVISU PÙBLICU

 

Servìtziu trasportu iscolàsticu A.I. 2015/2016.

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi sos chi cherent gosare de su servìtziu de trasportu iscolàsticu pro sos pitzinnos de s’Iscola Materna, de s’Iscola  Primària e de s’Iscola Segundària de I gradu, depent presentare domanda iscrita a su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Torpè, impitende su mòdulu de domanda.

 

Pro s’annu 2015/2016 cada mese s’at a dèpere pagare:

a) 15 èuros pro unu pitzinnu

b) 21 èuros pro duos pitzinnos (de sa matessi famìllia)

c) 27 èuros pro tres pitzinnos (de sa matessi famìllia)

 

 

A s’Ufìtziu de Protocollo de sa Comuna de Torpè tocat a presentare, in antis chi intret su mese, sa ritzevuta de su   pagamentu fatu in favore de sa Comuna in su c.c.b. intestadu a su Servìtziu Tesoreria de Torpè o sinuncas in su c.c.p. n. 12058087, intestadu a sa Comuna de Torpè – Causale de su versamentu “Cuota servìtziu postalinu mese de _______________ 2015 (o 2016), (nùmene de su pitzinnu) _________________”.

 

Sos oràrios de su postalinu ant a èssere:

h.7.30 SU COSSU _ h.7.40 TALAVA’_ h.7.50 BRUNELLA _ h.8.00 BUDONI

 

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Dut.a Franca CORONAS

 

 

pro iscarrigare sos avisos in italianu e in sardu incarca inoghe

PASADA – Vacàntzia antzianos 2015

stemma Posada hd

COMUNA DE PASADA

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

SERVÌTZIOS SOTZIALES

 

 

AVISU PÙBLICU

 

 

INFORMAMUS CHI PODIDES CUMINTZARE A BOS NCHE MARCARE PRO SA

“VACÀNTZIA DE SOS ANTZIANOS DE SU 2015”

 

Sas domandas ant a dèpere èssere presentadas non prus a tardu de mesudie ( a sas 12.00) de su 30 de cabidanni de su 2015

 

Pasada, su 18.09.2015

 

ASSESSORE A SOS SERVÌTZIOS SOTZIALES

F.du Marco Ventroni

 

 

 

Pro iscarrigare s’avisu in sardu, incarca inoghe

pro iscarrigare s’avisu e sos mòdulos in italianu, incarca inoghe

CUNCURSU MAX LEOPOLD WAGNER DE LIMBA SARDA PRO TESIS DE LÀUREA / 2015

wagner_premiu_2015_thumb

ISCADÈNTZIA 05/12/2015

PREMIATZIONE, chenàbura 18 de NADALE de su 2015, h 16.30, ARISTANIS

sa Sotziedade pro sa Limba Sarda, cun s’agiudu de sos donadores* e de su Tzentru tzios Culturales – Unla de Aristanis, promoet e organizat su

CUNCURSU MAX LEOPOLD WAGNER DE LIMBA SARDA PRO TESIS DE LÀUREA

BANDU de su 2015

Su cuncursu tenet 2 setziones:
setzione 1: Tesis in sardu de cada argumentu o facultade** > Prèmiu 500 euros

setzione 2: Tesis in cada limba de argumentu linguìsticu sardu** > Prèmiu 500 euros

Sas tesis devent èssere istadas discùtidas in sos ùrtimos 3 annos (duncas, in sos annos acadèmicos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.), in cale si siat universidade.

Sas tesis de sa prima setzione devent giai resurtare comente iscritas TOTU IN SARDU in su mamentu de sa làurea.

Sas tesis devent essere imbiadas in su formadu eletronicu .pdf a s’indiritzu de posta eletronica papiros.ed@gmail.com intro de 05/12/2015cun totu sos datos personales, annu de làurea, indiritzu e numeru telefonicu. Sos partetzipantes ant a retzire una lìtera eletrònica chi cunfirmat sa cunsinna de sos documentos.

Sa premiatzione at a èssere chenàbura 18 de NADALE de su 2015, h 16.30, in ARISTANIS, Tzentru Servìtzios Culturales – Unla, via Carpaccio 9, cun sa presèntzias de sos premiados, de sos familiares, de sos organizadores e de amigos de sa limba sarda.

Sos organizadores s’impinnant a non divulgare sos traballos sena su permissu iscritu de s’autore.

Pro sa SLS, Diegu Corràine


*DONADORES: “Altracultura” sotziedade cooperativa, Assòtziu Culturale “Àndala Noa”, Tonino Bassu, Cristianu Becciu, Lisandru Beccu, Antoni Boe Chiccone, Mario Carboni, Gianni Carta, Adrian Cescje, Diegu Corràine, Marcello Cucca, Francesco Cuccu, Andria Dettori, Martine Faedda, Clara Farina, Gabriele Farina, Antonia Fenu, Maria Floris, Sarvadore Floris, Federicu Francioni, Domìnighe Fumagalli, Giagu Ledda, Franco Marcello, Antoni Marchi, Attilio Mastino, Luz Méndez, Pitzente Migaleddu, Dàvide Mulas Marci, Pretu Murru, Davide Nurra, Maurizio Oggianu, Nino Pala, Larentu Palermo, Gianni Persico, Fabio Pillonca, Gianfranco Pinna, Maria Piras, Bachis Porru, Bibiana Salis, Fabio Solinas, Gianfranco Sollai, Antonello Spiggia, Frantzisca Spiggia, Gianluigi Stochino, Giuanna Tuffu.
**Sa matessi tesi podet partetzipare petzi a una setzione.

 

#Diegu Corràine