A un’illusa

a un'illusa, peppino mereu, poesia sarda, lingua sarda

 

Puzzi, perdeu cantu fea sese!

Cun cussas laras tintas a mattone

ei sa facci’a color’ ‘e limone,

a chie lu naras, ca bella ti crese?

Ojos e bucca cando rier dese

faghent paura cun cumpassione.

Cambi piluda che unu sirbone,

cando camminas si brigant sos pese.

Ses a vintitres annos pili cana,

simile non s’agallat visu feu,

petegolende pares una rana;

e isparghes profumu d’ozu seu.

A su chi nadu hat carchi anziana,

 

in te s’had’isfogadu s’ira Deu.

de Peppino Mereu