S’àinu e su leone catziende

asino leone

Sos chi si bantant de sas pròpias fainas bene fatas, essende chi però non balent nudda, trampant sa gente chi no los connoschet, ma sos chi los connoschent si nde befant e lis ponent ditzos e cavaniles.

Su leone essende chi cheriat catziare paris cun su poleddu, l’aiat cugugiadu de frascas cumandende·li de assuconaret sos animales pesende·si a òrrios cun sa boghe sua pagu armoniosa; issu s’esseret impostadu pro los catziare.

Su burricu aiat ghetadu un’òrriu a s’ispensada e sos animales, assustados dae su sonu tronosu, si fiant postos a cùrrere che macos.

In frau chi fiant currende assicados male, a su leone li colaiant in murros e issu lis brincaiat a subra faghende un’iscarramatzina manna. Cando si fiat istragadu de abbusinare sas pòberas bèstias, abòghinat a su burricu narende·li de nde l’acabbaret de orriare.

E su molente, totu presumidu mannu aiat domandadu a su leone: “E tando? Ite ti nde paret de sa boghe mea?”

“Un’ispantu! Si no aia connòschidu su naturale tuo e si no aia ischitu a ite genia apartenes, essere fuidu fintzas deo aprasumadu male!!!”

Sas ranas chi timent sas cumbatas de sos traos

rane

Una rana chi fiat abbaidende sas cumbatas de sos traos dae a tesu, dae una paule, aiat naradu: “A dolu mannu nostru nos at a falare unu disacatu mannu! ”.

Un’àtera rana chi li fiat a costàgiu l’aiat pregontadu pro ite fiat timende, dae chi sos traos si fiant gherrende pro su poderiu e sa primatzia de su tàgiu de sas bacas e dae chi istaiant a tesu meda dae issas.

Sa prima rana l’aiat torradu: “Su cungiadu issoro est partzidu dae su nostru e sunt fintzas de ratza diferente dae sa nostra; ma chie nd’at a èssere giagaradu dae su tàgiu at a leare a si frànghere che disterradu in logos ispèrdidos che a sa paule nostra e cando at a bènnere a inoghe nos at a apeigare e nos at a ischerfiare, abbatzighende.nos che figu, cun sos ungrales suos. Sas brigas issoro nde las pranghimus mescamente nois!”

S’àinu e su pastore betzu

l'asino e il vecchio

Un’òmine betzu, de pagu ànimu, aiat leadu a pàschere unu poleddu.

In d’unu in d’unu paritza gente aiat comintzadu a aboghinare ca b’aiat benende gherreris inimigos.

“Curre, curre” aiat gridadu su betzu a su molente. “Tocat a fuire… no nos depent tènnere”.

Ma su burricu, sulenu che Paba, l’aiat torradu: “Ma ite ti pensas? Chi si càmbio mere m’at a pònnere duos imbastos?”.

Sa baca, sa crabedda, sa berbeghe e su leone

baca crabedda berbeghe e leone

Sa baca, sa crabedda e una berbeghe maseda si fiant postas in sòtziu cun su leone. A pustis àere tentu unu cherbu, bellu e grassu, su leone l’aiat partzidu e aiat naradu: “Deo mi leo sa prima parte ca so su leone; mi leo fintzas sa de duas ca so parte de su sòtziu; mi leo sa de tres ca so deo su prus forte e mi nde pigo fintzas sa de bator ca chie s’at a proizare a la tocare mi nd’at a torrare contos a mie”

Gasi est chi su leone nd’at leadu  a poderiu s’animale catziadu ….

Su cane fidele

IMG_5951

In intro de note unu furone aiat ghetadu unu mossu de màndigu a unu cane pro si lu rufianare.

Ma su cane l’aiat apeddadu deretu: “Oh, ma dias chèrrere a m’istare a sa muta, tapende·mi sa buca pro no nd’ischitare a su mere? Apo a istare imbetzes bene atentzionadu pro chi tue no nd’apas nudda”