Sa paristòria de sos craos in su muru

chiodo

Unu tempus b’aiat unu pitzinnu chi teniat unu naturale malu de a beru.

Su babbu, serende·si de s’àndala mala chi aiat leadu su fìgiu, li deit unu sacheddu de puntzas, narende·li chi cada borta chi aeret brigadu cun calicunu diat àere dèpidu prantare unu crau in su muru de su giardinu.

Sa prima die nde pranteit in su muru 37!

Sas chidas imbenientes su pitzocu impareit a s’apasiguaret  e cumintzeit a nde prantare die cun die semper de mancu: aiat iscobertu chi fiat prus fàtzile a s’apasiguaret chi no a prantaret craos in su muru.

Crompeit sa die chi su pilocu no aiat prantadu puntza peruna in su muru. Tando andeit a ue su babbu a li nàrrere chi su muru, sa die, no aiat bidu crau.

 

Su babbu li cumandeit tando chi cada die chi no aeret brigadu cun nemos nde diat àere dèpidu bogare una puntza.

Die cun die sas puntzas in su muru fiant semper minimende, fintzas a cando su pipiu andeit a ue su babbu a li narreret chi su muru non teniat prus unu crau prantadu.

Su babbu pigheit a manu tenta a su fìgiu a fatza a su muru e li nargeit: “Fìgiu meu, ti ses cumportadu bene; ma abbàida bene totu sos istampos chi bi sunt in su muru.

Dae como a in antis no at èssere prus su matessi muru.

Onni borta chi brigas cun calicunu e lu ingiùlias, li lassas una ferta aberta, che a sas de su muru. Est che a li istochigiare e a nde li bogare a sa lestra sa resòrgia dae sa carena: ma sa ferta abarrat. Est de pagu importu sas bortas chi l’as a pedire perdonu: sa ferta at a arreare in ue est. Unu malu faeddu o un’ingiùliu dolet che a una ferta in sa carena”

 

 

foto leada dae sa retza

Pasada, Torpè, Lodè e Thiniscole- Tzentru de Recreu Istiale

Tzentru de recreu

 

COMUNA DE PASADA

Provìntzia de Nùgoro

TZENTRU DE RECREU

AVISU PÙBLICU

 

Si dat ischitu chi cun sa detèrmina de su Responsàbile de s’Ufìtziu de Pianu n. 72 de su 15/06/2015, at a     abèrrere unu Tzentru de recreu istiale pro 199 pitzinnos: 15 residentes in sa Comuna de Lodè;              23 residentes in sa Comuna de Posada; 150 residentes in sa Comuna de Thiniscole e 11 residentes in sa Comuna de Torpè, de s’edade dae sos 6 (cròmpidos in su 2015) a sos 12 annos.

Su Servìtziu at a èssere in sos meses de Trìulas e de Austu 2015, in tres turnos de 10 dies cadaunu.

Sa cuota de partetzipatzione pro cada turnu est de 100,00 èuros e pertocat su pranzu e su trasportu dae       Pasada a su Tzentru e sa torrada.

Sos mòdulos de sa domanda si podent leare dae sos Ufìtzios de su Servìtziu Sotziale, cada die dae su lunis a sa chenàbura, dae sas 11.00 a sas 13.00.

 

SAS DOMANDAS DEPENT ÈSSERE PROTOCOLLADAS IN COMUNA IN ANTIS DE SU 29 DE LÀMPADAS

 

Si sas domandas chi ant a èssere presentadas ant a èssere prus de 199, ant a èssere ammìtidas sas primas chi sunt cròmpidas a s’Ufìtziu Protocollu. In prus, pro fàghere a manera chi leent parte totu sos pitzinnos,   semper chi b’apat prus domandas, sos chi ant a fàghere domanda pro learent parte a prus turnos, ant a     pòdere leare parte a unu turnu ebbia, semper cunforma a s’òrdine de arrivu a s’Ufìtziu de Protocollu.

SA GRADUATÒRIA DE SOS PITZINNOS AMMÌTIDOS A CADA TURNU AT A ÈSSERE              PUBLICADA NON PRUS TARDU DE SU 30 DE LÀMPADAS IN S’ALBU PRETÒRIU DE SU   SITU ISTITUTZIONALE DE SA COMUNA DE PASADA.

Sa còpia de sa ritzevuta de su versamentu at a dèpere èssere cunsignada in antis de su 2 de trìulas 2015 a s’Ufìtziu de su Servìtziu Sotziale.

Pro àteras informatziones e/o crarimentos tocat a domandare a s’Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales de sa  Comuna de residèntzia o a custos nùmeros de telèfono: 0784/870515 0784/870525 .

Sa Responsàbile de s’Ufìtziu de Pianu               Su Responsàbile de sos Servìtzios Sotziales

F.du Ass. Sotziale Paola Fronteddu                        F.du Dutora Graziella Deledda

 

iscàrriga inoghe sa locandina in pdf

iscàrriga inoghe su mòdulu de domanda

iscàrriga sa locandina de sa Comuna de Torpè

iscàrriga sa locandina de sa Comuna de Lodè