Estètica de su tenore e de su sardu: ite si balet in su càntigu e in su faeddu

Locandina tenore Torpè2

CAL’EST SU MENZUS?

TORPÈ, SÀPADU 5 DE ABRILE 2014

Ora 10,00 – Domo comunale
Cussertu Cùcuru ‘e luna: Laboratòriu de tenore cun sos dischentes de s’iscola
Alberto Pala: Su nuraghe Santu Predu in Torpè
Ora 11,30
Bìsita a su nuraghe Santu Predu

Ora 17,30 – Domo comunale
TZERIMÒNIA DE ABERTURA
Saludos de bene bènnidu
Salvadore Ghisu: Presidente Sòtziu Tenores Sardigna
Antonella Dalu: Sìndigu de Torpè
Alberto Pala: Presidente Sòtziu Sardus Pater
Cristina Dalu: Presidente Sòtziu Sa Dea

Ora 18,00 – Domo comunale

CUNFERÈNTZIA E CÀNTIGOS A TENORE

Cal’est su menzus?
Estètica de su tenore e de su sardu: ite si balet in su càntigu e in su faeddu

Nde faeddant:
Ànzelu Canu: Isportellu linguìsticu Provìntzia de Nùgoro
Bustianu Pilosu: Cunservatòriu de Casteddu

cantant:
Tenore Supramonte de Orgosolo
Tenore Santu Juanne de Irgoli
Tenore Su Càrminu de Orune
Su Hussertu de Mamujada
Cussertu Cùcuru ‘e Luna de Torpè