Travallu e Miseria – Askra


travallu e miseria, testo, askra, thiniscole, musica sarda, lingua sarda,


Travallu, da est pacu in custa terra mia,
ti naran de agguantare chin salariu a gana ebbia,
sos meres arrikitos si keren precatos,
ricatan che buzzinos, nos keren aganatos.
E die manna chin die che imbolas canthu e vida,
petindhe caritade pro mantendhere famiglia,
ka tosta est sa vida e su tempus a colare,
ispettas tzorronatas chin paca de miseria.
Miseria e salariu de merda.
E pro cussos meres chi si keren ingrassare,
una vurca in su marcatu che duces a assoliare,
a terra s’egoismu chi totu cantos cheren,
chi lassen custa terra in manu a sos buffones.
E a sos capitalistas chi mandan militares,
su corfu a balla sola los diat facher mediare,
a sos canes ismatzatos l’arrumbet in sa gula,
su suore chi at catzadu pro issos sa Sardinna.
Una terra in su coro: Sardinna.
Si kerjo travallare a furare deppo andare
pro no mi falere pessare s’eroina m’ana a dare,
tzilleris o politica non faket differenzia,
unu corfu a balla solo los diat facher mediare.

In viazu – Askra

musica sarda, askra, in viazu, thiniscole, siniscola, limba sarda, lingua sarda, rock

Neune si pessat de poter ischire sos viazos chi ischertas in vita tua. Arrumban in conca mamentos de sole, sa vera richesa de s’animu. E si nch’intenden sos sonos de sos ammentos, de oras colatas impare, lestros andejos si pistan e sinnos issutta e sos ventos son malos de pesare a bolu.

Su bator de lampadas s’iden laores son frores in sos campos chi naschin e chircan pache in su fritu ‘e jannariu in uve s’abba est prus lepia de viere.

Non si che morin sas frammas de su chi amus poitu rider, prantos istracos de ‘etzos chi an gana de contare, son prejoneris de annos in peddes e concas anzenas, mestos in coro e chentze libertade cumprendimos su chi nos arrumbat de sa zente chi no ‘urat sentimentos e in aghera si pesat chin sa conca zirata a chirru ‘e oriente, entu ch’imberghet custas fozas chi si pasan cando an a tzapare unu presente chi malos sonnos istajet in dies de pessamentos e jocos li torret galu.

Damus a sa terra sos travicos lentos e issa lepia in gloria ti jucat. Nos catzat su fritu dae onzi carena, in conca calores de vivitu. Ja ‘achen lestras sas umbras a si nc’andare sichinde viazos de omines, ma sas chi istentan in gana de arrumbare ideas chi nos istringhen sa manu. Manu secare cussentzia colata no artzian pro poter difendere; salutan istradas e mamentos de sole: sa vera richesa de s’animu.

Non si che morin sas frammas de su chi amus poitu rider, prantos istracos de ‘etzos chi an gana de contare, son prejoneris de annos in peddes e concas anzenas, mestos in coro e chentze libertade cumprendimos su chi nos arrumbat de sa zente chi no ‘urat sentimentos e in aghera si pesan chin sa conca zirata a chirru ‘e oriente, entu ch’imberghet custas fozas chi si pasan cando an a tzapare unu presente chi malos sonnos istajet in dies de pessamentos e jocos li torret galu.

Libertade – Askra

comp-manu 108.jpg

Pranghet Sardinna vidende sos fizos,
pranghet lacrimas chi sun de oro.
Pro omines liberos de mente, de coro,
chi fachen beros sos sardos disizos…

Gherran fieros pro sa Libertade,
gherran fieros pro solidariedade,
gherran fieros pro sa dinnidade,
gherran fieros pro sa Libertade…

Paris chin issos, Sardinna, chi gherret,
non b’at prejone o galera ch’isserret
sa nostra fiera e manna solidariedade
chi fachet beros sos sardos disizos…