Cursu bàsicu de sardu CUBAS

coroso lingua sarda, cubas, Assessoradu a s’istrutzione pùblica, informatzione, ispetàculu e isport, pepe corongiu, lingua sarda, politica linguisticaCun sa punna de insingiare sos fundamentos de sa limba sarda, s’Assessoradu a s’istrutzione pùblica, informatzione, ispetàculu e isport, organizat unu cursu base de limba sarda de 60 oras chi s’at a fàghere in Casteddu e Tàtari dae su mese de santandria-onniasantu 2013 finas a Martzu de su 2014.

Obietivu generale: lòmpere a unu livellu de base, cunforma a su Cuadru Comune Europeu de referèntzia pro sa connoschèntzia de sas limbas, Livellu base A1 (Cumprendet e impreat espressadas chi s’’impreant a fitianu e fràsias de base chi satisfaghent bisòngios de tipo cuncretu. Ischit presentare issu/a etotu e sos àteros puru, e est a tretu de fàghere preguntas e de respòndere a dimandas particulares a tipu in ue istat, sas persones chi connoschet e sas cosa chi tenet. Interagit a manera simple, semper chi su chi l’est faeddende chistionet a bellu e cun craresa e chèrgiat cullaborare pro si cumprèndere a pare).
Obietivos ispetzìficos: connòschere sa situatzione linguìstica de Sardigna; sebestare e avitare pregiudìtzios e istereòtipos; torrare a sa a normalidade de sa limba e a s’identidade linguìstica; connòschere su sistema linguìsticu sardu su continuum diatòpicu; connòschere s’ortografia e sas normas de referèntzia de su sardu.
Matèrias: Polìtica linguìstica (20 oras): su sardu e sa polìtica linguìstica in Sardigna; Sa normalidade de sa limba sarda; Pregiudìtzios, precuntzetos e istereòtipos de sa limba sarda; Identidade polìtica de Sardigna;
Dialetologia (20 oras): su sistema linguìsticu sardu, su continnum diatòpicu, sa madrighe comuna de su sardu; variedades alloglotas;
Limba faeddada (20 oras): limba faeddada e limba iscrita; Aprendimentu de fràsias simples de arresonada direta, fràsias idiomàticas e collochiales de base, situatzione de impreu de sa limba in domo, in sas butegas, in su tzilleri, in s’istatzione, in albergo, in ristorante, in carrera, in iscola, ufìtzios e àteras situatziones de custu tipu in limba istandard, cunforma a sa faeddada de su logu.
Sede de sos cursos: Casteddu in sa biblioteca regionale; In Tàtari in una sede de definire;
Perìodu: su cursu s’at a fàghere dae santandria/onniasantu 2013 a su mese de abrile 2014.
Frecuèntzia letziones: 4 oras a sa chida partzidas in duas dies, a merie/borta de die pro 15 chidas in totu (4 meses pagu prus o mancu).
Nùmeru de sos chi bi podent leare parte: max. 40 pro sede
Su Servìtziu limba sarda at a individuare 40 cursistas pro Casteddu e 40 pro Tàtari chi tèngiant: 
– residèntzia in Sardigna; 
– edade dae 18 a 55 annos;
S’at a dare prioridade a sos istudiantes universitàrios in matèrias umanìsticas; insignantes de ruolu; insignantes precàrios; giornalistas professionistas e publitzistas; cumponentes de assòtzios culturales. S’ant a privilegiare sos giovanos chi faghent rechesta.

Sa dimanda pro leare parte a su cursu, fata impreende su mòdulu apòsitu, depet lòmpere petzi in posta eletrònica a sos indiritzos pi.limbasarda@regione.sardegna.it (Casteddu) o cbecciu@regione.sardegna.it (Tàtari), intro su 31 de santugaine-ladàmene. 

Pro informatziones est pretzisu a cramare s’Isportellu linguìsticu regionale, o su de Casteddu (070/606.4948 – referente Micheli Ladu; 070/606.5067 – referentes Giusepe Orrù e Giusepe Corronca) o su de Tàtari (079/208.8567 – referentes Istèvene Ruiu e Juvanna Tuffu). 


(Pepe Coròngiu)