Sonnu

giorgio rusta, sonnu, poesia, limba sarda, lingua sarda, autonomia sardegna


Ventu africanu conta chin onore

It’est c’as bistu in cussa terra amata

De zente de gabale e mai domata

Chi semper nc’at catzatu s’invasore

Tue chi l’as bistu nara ite dolore

C’at patitu sa zente mea istimata

Dae unu populu ingratu cumannata

Iscrèdulu putincu e traitore

 

Ma su samben anticu est boliatu

Contra a su vile istranzu, mere anzenu

Survat a forte custu sardu alenu

Totu nche leat, totu nc’at butatu

Su coro sardu prus siet anneatu

Su re cainu s’istat lenu lenu

Siet su benitore prus serenu

De pache e de armonia coronatu

 

Jorgi Rusta (2011)

Festa

festa, giorgio rusta, poesia, sardegna, lingua sarda, limba sarda, autonomia sardegna


Oco die chi ses de afestare

Petzi bi cheret una festa manna

De unu pòpulu chi s’est postu a banna

Nara Sardigna it as de ti bantare

Osserva, ma a uve cheres leare

Arressa in su pennente, prus no annas

E si icas passu est fàtzile chi irbannas

e prus non bales a ti n’abitzare

 

osserva a fitzos tuos emigratos

patian inoche chene travagliare.

Abaita a quirra, e poneti a ballare

Non bides sos pastores arrennegatos?

Sos montes de tzimentu carragliatos

E lacrimas de mama a los abare.

Che a cuss’aprile est ora de si pesare

Ca peus de tanno semus cumbinatos.

 

Jorgi Rusta (2011)