BANDU COMUNALE PRO 30 BURSAS DE ISTÙDIU A.I. 2012/2013

torpè, comune torpè, lingua sarda, avviso pubblico, ufìtziu limba sarda, angelo canu


Comuna de Torpè –  Provìntzia de Nùgoro

ASSESSORADU A SA CULTURA E A SA I.P.

 

Pratza Munitzìpiu, 10 08020 Torpè – Tel.07841825815 – fax 0784829008

S’AMMINISTRATZIONE COMUNALE

PROMOVET

UNU BANDU COMUNALE

PRO 30 BURSAS DE ISTÙDIU A.I. 2012/2013

 

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS PRIMÀRIAS CHI ANT LEADU SA LISSÈNTZIA CUN SA MÈDIA NESSI DE SU 9

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS MÈDIAS INFERIORES CHI ANT LEADU SA LISSÈNTZIA CUN VOTU FINALE NESSI DE SU 9

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS MÈDIAS SUPERIORES CHI ANT SA MÈDIA MÌNIMA NESSI DE SU 7,50

 

RECUISIDOS E AVERTÈNTZIAS

1.     Si depet presentare s’autotzertificatzione cun su votu e s’istitutu frecuentadu

2.     Si depet presentare sa domanda, cun su modellu giai fatu dae sa Comuna, iscrita in cada parte (su modellu si podet iscarrigare dae su situ internet)

3.     Totu sos documentos depent èssere presentados in pabiru simpre a:

COMUNA DE TORPÈ – Ufìtziu Segreteria Generale – Pratza Munitzìpiu 10, 08020 Torpè o a s’Ufìtziu de Protocollo

 

SU BANDU ISCADIT SU 23/09/2013

 

Su Sìndigu

 

 Antonella Dalu

 

Pro iscarrigare s’avisu: http://www.comune.torpe.nu.it/docs/cultura/17/avisu_publicu_bursas_de_istudiu.pdf

Comuna de Torpè – Avisu pùblicu

torpè, avviso pubblico, lingua sarda, parco regionale tepilora


AVISU PÙBLICU

SI DAT A ISCHIRE A SA TZITADINÀNTZIA

CHI SU 27 DE ABRILE DE SU 2013 IN SA 

SALA CONSILIARE DE SA COMUNA DE 

TORPÈ B’AT A ÈSSERE UN’ABBOJU PRO 

SA PRESENTADA DE SU DISEGNU DE LEGE 

REGIONALE CHI PERTOCAT 

S’ISTITUTZIONE DE SU PARCU NATURALE 

REGIONALE DE TEPILORA


pro iscarrigare s’avisu in pdf: http://www.comune.torpe.nu.it/docs/cultura/17/avisu_publicu_parcu_publicu.pdf

http://www.comune.torpe.nu.it/download.asp?c=5357e190e92c4eb3b87e597da0bb7a00&t=0&f=a&id=116

AVISU PÙBLICU: RETÌFICA

 

stemma torpè originale.jpg

 

Tèssera residentes bàlida pro sas marinas de Pasada

 

Si informat sa gente de Torpè chi pro como si podet benefitziare de sa tarifa pro sos residentes in sas marinas de su territòriu de Pasada ebbia.

 

Sa tèssera si podet pedire dae su su lunis a sa chenabura dae sas 8.30 a sas 11.00 in s’ufìtziu de sos vigiles.

 

Sos chi la cherent ant a dèpere fàghere dimanda (pro mèdiu de sos modellos a disponimentu in sa domo comunale) a s’ufìtziu protocollu presentende sos documentos de sa machina e sa carta de identidade.

 

Torpè, su 02 de trìulas de su 2012