Avisu pro su Carrasegare Otzanesu – 2014

COMUNA   OTZANA

PROV. DE NÙGORO

 

AVISU

 

 

 

Murale in Otzana

Murale in Otzana

Sos chi cherent fàghere a bìdere sos produtos alimentares pròpios e/o sos manufatos/trastes de artesania artìstica in frau de su “Carrasegare Otzanesu 2014” depent presentare sa domanda de adesione, compilada bene e sutascrita, in antis de su 13 de freàrgiu.

Sa modulìstica si podet agatare in s’Informatzitadinu, in sa Biblioteca Comunale.

  • Ufìtziu/Òrganù: Àrea Culturale
  • Referente: Caterina Sanna
  • Telèfono: 0784 75623 (tzentralinu) – Fax: 0784 75043
  • E-mail: ottana.cultura@tiscali.it

Pro iscarrigare s’avisu in PDF

OTZANA: Servìtziu Assistèntzia Pediàtrica

Comuna de Otzana

Comuna de Otzana

COMUNA   OTZANA

PROV. DE NÙGORO

 

Ufìtziu de su sìndigu

 

 

AVISU A SA POPULATZIONE: Servìtziu assistèntzia pediàtrica.

 

 

Si dat a ischire a sos babos e a sas mamas de sos pitzinnos intre sos 0 e sos 14 annos chi – dae su 16 de ghènnargiu – sa dutora Maria Carmen Fadda est sa Pediatra titulare de sas Comunas de Ortzai – Otzana – Oroteddi.

 

Custa norma faghet a manera chi totu sos pitzinnos siant cantzellados dae s’elencu de sos assistidos de su Pediatra

 

Pro more de custa norma sos pitzinnos de Otzana chi in antis de su 16 de ghennàrgiu fiant iscritos, oe sunt sena assistèntzia pediàtrica peruna.

 

Sos babos e sas mamas, duncas, ant a dèpere torrare a fàghere s’issèberu de su dutore in S’UFÌTZIU ISSÈBERU E RÈVOCA DE S’ASL DE NÙGORO, in carrera Manzoni, pro pòdere tènnere su deretu a un’assistèntzia adecuada (bìsitas, retzetas, tzertificados e gai a sighire)

 

Otzana, su 06.02.2014

Iscàrriga s’avisu in pdf

COMUNA DE ORANE – Graduatòria pro bursas de istùdiu

ufìtziu limba sarda, avviso, orani, graduatoria definitiva, borsa di studio


COMUNA DE ORANE

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

C.F. 80005130911 – TEL. 078474123 -74462 – FAX 74868 – P. IVA 00178270914

 

 

PROT. N. 6943/IX/.2/4           ORANE, SU 30 DE CABUDANNI DE SU 2013

OGETU:

Graduatòria definitiva pro s’assignamentu de sas Bursas de Istùdiu in favore de sos istudiantes de sas Iscolas Segundàrias Superiores de IIu gradu – Annu Iscolàsticu 2012/2013

 

N.

SAMBENADU-NÙMENE E  INDIRITZU

LOGU E DATA DE NÀSCHIDA

ISTITUTU FRECUENTADU

CLASSE

MÈDIA DE SOS VOTOS

1

Piredda Silvio

Carrera de Santa Rosa, 19

Nùgoro,

23/11/1198

Tècnicu Geòmetras

“F.Ciusa” – Nùgoro

I^

8,36

2

Mòdolo Mattia

Carrera de S. Pertini, 13

Nùgoro

22/06/1998

Tècnicu Geòmetras

“F.Ciusa” – Nùgoro

I^

8,09

3

Pinna Andrea

Carrera de P. Borrotzu, 29

Nùgoro

26/09/1998

Tècnicu Industriale

“F.Ciusa” – Nùgoro

I^

7,82

1

Pinna Martina

Carrera de E. de Arborea, 26

Nùgoro

14/01/1997

Litzeu Linguìsticu

Nùgoro

II^

7,78

2

Brundu Federico

Carrera de Ballero, 3

Nùgoro

09/03/1997

Istitutu Superiore

“Ciusa”- Nùgoro

II^

7,55

3

Piredda Michela

Carrera de Santa Rosa, 19

Nùgoro

01/03/1997

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

II^

6,78

1

Chironi Giulia,

Carrera de G.M. Angioi, 98

Nùgoro

09/06/1996

Istitutu Superiore

“Ciusa”- Nùgoro

III^

9,1

2

Rocca Gonario

Cursu de Itàlia, 24

Nùgoro

04/11/1996

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

III^

7,22

3

Carroni Francesco,

Carrera de Pùglie, 11

Nùgoro

29/12/1996

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

III^

7,1

1

Mannoni Èlena

Cursu de Itàlia, 83

Nùgoro

01/03/1995

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

IV^

8,91

2

Piredda Gina

Carrera de Santa Rosa, 19

Nùgoro

29/07/1995

Istitutu Tècnicu Agràriu – Nùgoro

IV^

8,82

3*

Mògoro Irene

Carrera de Emìlia, 3

Nùgoro

28/12/1995

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

IV^

8,55

1

Manconi Maria Lucia

Carrera de Sant’Andrea, 8

Nùgoro

16/05/1994

Istitutu Superiore

“Ciusa”- Nùgoro

V^

10 con lode

2*

Fadda Francesca,

Carrera de Caduti Lavoro, 20bis

Nùgoro

27/06/1994

Istitutu Alberghieru Arzachena

V^

10

3*

Noli Angela

Carrera de G.M. Angioi, 34

Nùgoro

20/04/1994

Tècnicu Cummertziale

“Chironi”- Nùgoro

V^

10

*Est in antis pro s’ISEE

Sa Graduatòria definitiva est istada aprovada pro mèdiu de sa Determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu Sòtziu-Assistentziale e Culturale n. 492 de su 24/09/2013

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

 

Tommasino Fadda

pro iscarrigare s’avisu in PDF:  http://www.comune.orani.nu.it/docs/cultura/28/graduatoria_bursas_de_istudiu.pdf

Comuna de Oroteddi – Avisu bursas de istùdiu

orotelli, avviso, lingua sarda, borsa di studio


COMUNA DE OROTEDDI

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

ÀREA SÒTZIU-ASSISTENTZIALE, CULTURALE E ISCOLÀSTICA

AVISU

BURSAS DE ISTÙDIU PRO SOS GASTOS ISCOLÀSTICOS DE SOS ISTUDIANTES DE S’ISCOLA PRIMÀRIA E SEGUNDÀRIA DE IU E IIU GRADU – A.I. 2012/2013

 

SU RESPONSÀBILE DE SERVÌTZIU

 

BIDA sa tzirculare Regionale (delìbera G.R. n. 22/22 de su 17/06/2013) Assignatzione bursas de istùdiu pro sos gastos iscolàsticos pro s’A.I. 2012/2013;

BIDA sa deliberatzione de G.C. n. 57 de su 06/08/2013, chi pertocat sas lìnias ghia pro su sustegnu a sos gastos iscolàsticos;

  

DAT A ISCHIRE

 

         chi tenet su deretu a su contributu pro sos gastos iscolàsticos sos istudiantes de sas iscolas primàrias e segundàrias de Iu e IIu gradu pro s’annu iscolàsticu 2012/2013

         chi su rèditu ISEE non depet èssere prus artu de 14.650,00 èuros

         chi sos mòdulos sunt a disponimentu in sa Biblioteca Comunale e in sa Comuna (in sos isportellos de sos ùfìtzios de s’anàgrafe e de s’istadu tzivile)

         chi sa presentada de sas domandas (cun sa còpia de s’ISEE) depet èssere fata a s’ufìtziu de su protocollo de sa Comuna non prus a tardu de su 30 de capidanne

 

 

OROTEDDI, su 22 de austu de su 2013

 

 

Su Responsàbile de su Servìtziu

 

                                                                         MONNI AMÈLIA