Torpè – Avisu de bandu pro Bursa de istùdiu

Bursa de istùdiu

 Comuna de Torpè – Provìntzia de Nùgoro

Assessoradu a sa Cultura e a sa P.I.

Prata de su Munitzìpiu, 10 08020 Torpè – Tel. 0784-1825815– fax 0784- 829008

 

 

S’AMMINISTRATZIONE COMUNALE

PROMOVET

BANDU PRO ASSIGNARE SAS BURSAS DE ISTÙDIU PRO SOS       ALUNNOS MERESCHIDORES

A.I. 2014/2015

 

 

 

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA PRIMÀRIA CHI ANT  OTÈNNIDU SA LITZÈNTZIA (5^ ELEMENTARE) NESSI CUN SA MÈDIA DE SU NOVE (9);

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA DE I GRADU CHI ANT OTÈNNIDU SA LITZÈNTZIA MÈDIA CUN SU VOTU FINALE NESSI DE SU NOVE (9);

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA  DE II GRADU CHI ANT TÈNNIDU SA MÈDIA NESSI DE SU SETE E MESU (7,5)

RECHISIDOS E AVERTIMENTOS

1. Tocat a presentare s’autotzertificatzione cun su votu  e s’istitutu frecuentadu

2. Tocat a presentare sa domanda compilende su modellu giai ammanitzadu dae sa Comuna (si podet iscarrigare dae su situ internet de sa Comuna); su modellu depet èssere compiladu a manera cumpleta;

3. Totu sos documentos depent èssere presentados e indirirtzados a : COMUNA DE TORPÈ – Ufìtziu de           Segreteria Generale – Prata de Munitzìpiu, 10 08020 Torpè (NU) o cunsignados a manos a s’Ufìtziu de          Protocollo

SU BANDU ISCADIT SU 30 DE CABIDANNI DE SU 2015

 

pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

pro lèghere s’avisu in italianu e iscarrigare su mòdulu incarca inoghe

COMUNA DE ORANE – Graduatòria pro bursas de istùdiu

ufìtziu limba sarda, avviso, orani, graduatoria definitiva, borsa di studio


COMUNA DE ORANE

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

C.F. 80005130911 – TEL. 078474123 -74462 – FAX 74868 – P. IVA 00178270914

 

 

PROT. N. 6943/IX/.2/4           ORANE, SU 30 DE CABUDANNI DE SU 2013

OGETU:

Graduatòria definitiva pro s’assignamentu de sas Bursas de Istùdiu in favore de sos istudiantes de sas Iscolas Segundàrias Superiores de IIu gradu – Annu Iscolàsticu 2012/2013

 

N.

SAMBENADU-NÙMENE E  INDIRITZU

LOGU E DATA DE NÀSCHIDA

ISTITUTU FRECUENTADU

CLASSE

MÈDIA DE SOS VOTOS

1

Piredda Silvio

Carrera de Santa Rosa, 19

Nùgoro,

23/11/1198

Tècnicu Geòmetras

“F.Ciusa” – Nùgoro

I^

8,36

2

Mòdolo Mattia

Carrera de S. Pertini, 13

Nùgoro

22/06/1998

Tècnicu Geòmetras

“F.Ciusa” – Nùgoro

I^

8,09

3

Pinna Andrea

Carrera de P. Borrotzu, 29

Nùgoro

26/09/1998

Tècnicu Industriale

“F.Ciusa” – Nùgoro

I^

7,82

1

Pinna Martina

Carrera de E. de Arborea, 26

Nùgoro

14/01/1997

Litzeu Linguìsticu

Nùgoro

II^

7,78

2

Brundu Federico

Carrera de Ballero, 3

Nùgoro

09/03/1997

Istitutu Superiore

“Ciusa”- Nùgoro

II^

7,55

3

Piredda Michela

Carrera de Santa Rosa, 19

Nùgoro

01/03/1997

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

II^

6,78

1

Chironi Giulia,

Carrera de G.M. Angioi, 98

Nùgoro

09/06/1996

Istitutu Superiore

“Ciusa”- Nùgoro

III^

9,1

2

Rocca Gonario

Cursu de Itàlia, 24

Nùgoro

04/11/1996

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

III^

7,22

3

Carroni Francesco,

Carrera de Pùglie, 11

Nùgoro

29/12/1996

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

III^

7,1

1

Mannoni Èlena

Cursu de Itàlia, 83

Nùgoro

01/03/1995

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

IV^

8,91

2

Piredda Gina

Carrera de Santa Rosa, 19

Nùgoro

29/07/1995

Istitutu Tècnicu Agràriu – Nùgoro

IV^

8,82

3*

Mògoro Irene

Carrera de Emìlia, 3

Nùgoro

28/12/1995

Litzeu Iscientìficu

“E. Fermi” – Nùgoro

IV^

8,55

1

Manconi Maria Lucia

Carrera de Sant’Andrea, 8

Nùgoro

16/05/1994

Istitutu Superiore

“Ciusa”- Nùgoro

V^

10 con lode

2*

Fadda Francesca,

Carrera de Caduti Lavoro, 20bis

Nùgoro

27/06/1994

Istitutu Alberghieru Arzachena

V^

10

3*

Noli Angela

Carrera de G.M. Angioi, 34

Nùgoro

20/04/1994

Tècnicu Cummertziale

“Chironi”- Nùgoro

V^

10

*Est in antis pro s’ISEE

Sa Graduatòria definitiva est istada aprovada pro mèdiu de sa Determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu Sòtziu-Assistentziale e Culturale n. 492 de su 24/09/2013

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

 

Tommasino Fadda

pro iscarrigare s’avisu in PDF:  http://www.comune.orani.nu.it/docs/cultura/28/graduatoria_bursas_de_istudiu.pdf

Comuna de Oroteddi – Avisu bursas de istùdiu

orotelli, avviso, lingua sarda, borsa di studio


COMUNA DE OROTEDDI

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

ÀREA SÒTZIU-ASSISTENTZIALE, CULTURALE E ISCOLÀSTICA

AVISU

BURSAS DE ISTÙDIU PRO SOS GASTOS ISCOLÀSTICOS DE SOS ISTUDIANTES DE S’ISCOLA PRIMÀRIA E SEGUNDÀRIA DE IU E IIU GRADU – A.I. 2012/2013

 

SU RESPONSÀBILE DE SERVÌTZIU

 

BIDA sa tzirculare Regionale (delìbera G.R. n. 22/22 de su 17/06/2013) Assignatzione bursas de istùdiu pro sos gastos iscolàsticos pro s’A.I. 2012/2013;

BIDA sa deliberatzione de G.C. n. 57 de su 06/08/2013, chi pertocat sas lìnias ghia pro su sustegnu a sos gastos iscolàsticos;

  

DAT A ISCHIRE

 

         chi tenet su deretu a su contributu pro sos gastos iscolàsticos sos istudiantes de sas iscolas primàrias e segundàrias de Iu e IIu gradu pro s’annu iscolàsticu 2012/2013

         chi su rèditu ISEE non depet èssere prus artu de 14.650,00 èuros

         chi sos mòdulos sunt a disponimentu in sa Biblioteca Comunale e in sa Comuna (in sos isportellos de sos ùfìtzios de s’anàgrafe e de s’istadu tzivile)

         chi sa presentada de sas domandas (cun sa còpia de s’ISEE) depet èssere fata a s’ufìtziu de su protocollo de sa Comuna non prus a tardu de su 30 de capidanne

 

 

OROTEDDI, su 22 de austu de su 2013

 

 

Su Responsàbile de su Servìtziu

 

                                                                         MONNI AMÈLIA

Comuna de Ovodda – Avisu pro bussas de istùdiu

 

Ovodda-Stemma.jpg

 

COMUNA DE OVODDA

 

Provìntzia de Nùgoro

 

 

 

 

Prot. n. 3661                                                                                                                                                        Ovodda su 07.09.2012

 

 

BUSSAS DE ISTÙDIU PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE IU E IIU GRADU
ANNU ISCOLÀSTICU 2011 – 2012

 

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

 

A V I S A T

 

TOTUS SOS ISTUDIANTES RESIDENTES IN OVODDA CHI ANT FRECUENTADU IN S’ANNU ISCOLÀSTICU SA 3^ CLASSE DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA DE PRIMU GRADU E TOTUS SAS CLASSES DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA DE SEGUNDU GRADU CHI DAE SA DIE DE OE SI PODET PRESENTARE DIMANDA PRO SAS BUSSAS DE ISTÙDIU.

SAS DIMANDAS DEPENT ÈSSERE ISCRITAS E PRESENTADAS IN SOS MÒDULOS CHI SUNT A DISPONIMENTU IN SA BIBLIOTECA E IN SU SITU ISTITUTZIONALE DE SA COMUNA, ANT A DÈPERE ÈSSERE PRESENTADAS A SU SÌNDIGU E ANT A DÈPERE ARRIBARE A SA COMUNA IN INTRO DE SU 06/10/2012.

 

PRO PÒDERE PRESENTARE DIMANDA SU VOTU RECHISIDU EST:

UGUALE O PRUS DE 8/10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SA TERZA MÈDIA

UGUALE O PRUS DE 8/10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS CLASSES 1^/4^ SUPERIORES

UGUALE O PRUS DE 80/10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SA 5^ CLASSE SUPERIORE

 

 

 

 

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

F.tu Dr.ssa Maria Cristina Sedda