Oroteddi – Comunicatzione ULS

Ufìtziu Limba Sarda Provìntzia de Nùgoro

Ufìtziu Limba Sarda Provìntzia de Nùgoro

COMUNA   OROTEDDI

PROV. DE NÙGORO

 Cursu Vittorio Emanuele n. 74 – Tel. 0784 / 79820 – fax 0784/79261

 

 

 

Ufìtziu de sa Limba Sarda

 

COMUNICATZIONE

 

SI DAT A ISCHIRE CHI S’OPERADORE DE S’UFÌTZIU DE SA LIMBA SARDA DE SA COMUNA DE OROTEDDI, DAE LUNIS CHI BENIT, SU 10 DE MARTZU DE SU 2014, NO AT A ÈSSERE IN BIBLIOTECA DAE SAS 10.15 A SAS 12.15 DE CADA LUNIS.

PRO MORE DE SA RECHESTA DE COLLABORATZIONE FATA DAE SAS MAISTRAS DE SAS ISCOLAS PRIMÀRIAS, S’OPERADORE AT A FÀGHERE LABORATÒRIOS LINGUÌSTICOS LÙDICO-DIDÀTICOS IN SA PRIMA E IN SA DE BATOR CLASSES.

S’AMMENTAT CHI S’ORÀRIU DE S’UFÌTZIU EST:

Lunis

08.00

14.00

Giòvia

08.00

13.00

 

 

S’operadore

Angelo Canu

pro iscarrigare  s’avisu in pdf

Oroteddi – Mòdulu de iscritzione pro su “Carrasecare Oroteddesu”

thurpos

COMUNA  DE  OROTEDDI

Provìntzia de  Nùgoro –  C.su Vittorio Emanuele, 74 –  08020 Oroteddi

P.I. 00154850911 ) 0784 79820 Ê 0784 79261 – www.comune.orotelli.nu.it

Mòdulu de iscritzione a su Cuncursu “Carros allegòricos

e grupos a pee”

CARRASECARE OROTEDDESU 2014

 

Su/sa sutascritu/a ____________________________________________ nàschidu/a a ____________ su ________ residente in _____________________

in carrera/pratza ________________________telèfono ___________________

Rapresentante de su grupu ___________________________________________ Decrarat

Chi su grupu pròpiu est fatu gosi:

  • Nùmene carru/tema _________________________________________
  • Genia de grupu:
    • Carru allegòricu
    • Grupu a pee
  • ________ partetzipantes (______ mannos e _______ pitzinnos).

 

Si impignat a mustrare, atzetare e fàghere rispetare a su pròpiu grupu su regulamentu, pro garantire unu cumportamentu giustu e curretu e favorèssere s’allegria e sa ganaona de totus.

Si ponet unu documentu de identidade paris cun custu documentu

 

Oroteddi, su …………………..                                                Firma

…………………………………..

 

iscàrriga su mòdulu in pdf

AVISU A SA POPULATZIONE: Servìtziu Assistèntzia Pediàtrica.

Comuna de Oroteddi

Comuna de Oroteddi

COMUNA   OROTEDDI

PROV. DE NÙGORO

 Cursu Vittorio Emanuele n. 74 – Tel. 0784 / 79820 – fax 0784/79261

 

Ufìtziu de su sìndigu

 

 

AVISU A SA POPULATZIONE: Servìtziu assistèntzia pediàtrica.

 

 

Si dat a ischire a sos babos e a sas mamas de sos pitzinnos intre sos 0 e sos 14 annos chi – dae su 16 de ghènnargiu – sa dutora Maria Carmen Fadda est sa Pediatra titulare de sas Comunas de Ortzai – Otzana – Oroteddi.

Custa norma faghet a manera chi totu sos pitzinnos siant cantzellados dae s’elencu de sos assistidos de su Pediatra

Pro more de custa norma sos pitzinnos de Oroteddi chi in antis de su 16 de ghennàrgiu fiant iscritos, oe sunt sena assistèntzia pediàtrica peruna.

Sos babos e sas mamas, duncas, ant a dèpere torrare a fàghere s’issèberu de su dutore in S’UFÌTZIU ISSÈBERU E RÈVOCA DE S’ASL DE NÙGORO, in carrera Manzoni, pro pòdere tènnere su deretu a un’assistèntzia adecuada (bìsitas, retzetas, tzertificados e gai a sighire)

Ufìtziu de su Sìndigu

Oroteddi, su 06.02.2014

                    Su Sìndigu

                   f.tu Giovannino Marteddu    

Iscàrriga s’avisu in pdf