BANDU COMUNALE PRO 30 BURSAS DE ISTÙDIU A.I. 2012/2013

torpè, comune torpè, lingua sarda, avviso pubblico, ufìtziu limba sarda, angelo canu


Comuna de Torpè –  Provìntzia de Nùgoro

ASSESSORADU A SA CULTURA E A SA I.P.

 

Pratza Munitzìpiu, 10 08020 Torpè – Tel.07841825815 – fax 0784829008

S’AMMINISTRATZIONE COMUNALE

PROMOVET

UNU BANDU COMUNALE

PRO 30 BURSAS DE ISTÙDIU A.I. 2012/2013

 

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS PRIMÀRIAS CHI ANT LEADU SA LISSÈNTZIA CUN SA MÈDIA NESSI DE SU 9

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS MÈDIAS INFERIORES CHI ANT LEADU SA LISSÈNTZIA CUN VOTU FINALE NESSI DE SU 9

10 PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS MÈDIAS SUPERIORES CHI ANT SA MÈDIA MÌNIMA NESSI DE SU 7,50

 

RECUISIDOS E AVERTÈNTZIAS

1.     Si depet presentare s’autotzertificatzione cun su votu e s’istitutu frecuentadu

2.     Si depet presentare sa domanda, cun su modellu giai fatu dae sa Comuna, iscrita in cada parte (su modellu si podet iscarrigare dae su situ internet)

3.     Totu sos documentos depent èssere presentados in pabiru simpre a:

COMUNA DE TORPÈ – Ufìtziu Segreteria Generale – Pratza Munitzìpiu 10, 08020 Torpè o a s’Ufìtziu de Protocollo

 

SU BANDU ISCADIT SU 23/09/2013

 

Su Sìndigu

 

 Antonella Dalu

 

Pro iscarrigare s’avisu: http://www.comune.torpe.nu.it/docs/cultura/17/avisu_publicu_bursas_de_istudiu.pdf

Brunella – Altes Antigas

brunella, associazione culturale brunella, comune torpè, alberto pala, mostra oggetti antichi, ufìtziu de sa limba sarda


Su Sòtziu Culturale de Brunella, cun s’agiudu de sa Comuna de Torpè e de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda

presentat

ALTES ANTIGAS

mustras de trastes antigos


Brunella

dae su 23 de maju a su 16 de làmpadas

In su Tzentru Culturale

Carrera Giotto (Sa piatza de sas Postas)

Lunis               10.00       12.30              

Giòvia              10.00       12.30              

Chenàpura      16.30       18.30

Domìniga         10.30       12.30


Comuna de Torpè – Deliberatzione de Consìgiu n. 19

 

stemma_torpe.jpg

Sa Comuna de Torpè cun sa deliberatzione de Consìgiu n. 19 pedit a sa RAS, a s’Assessore a sa Cultura de sa Regione, a sa Commissione Cultura, a s’Osservatòriu Regionale de sa Limba e de sa Cultura Sarda, de intervènnere cun s’Ufìtziu Iscolàsticu Regionale pro fàghere a manera chi  diat inditos pretzisos a sas Diretziones Iscolàsticas, oblighende.las a dare a sos babos e a sas mamas, paris cun sa dimanda de preiscritzione e incomintzende dae s’annu 2013/2014, su mòdulu chi autorizat a sos fìgios a si giuare de s’insignamentu de sa limba sarda.

 

pro iscarrigare sa deliberatzione

http://www.comune.torpe.nu.it/docs/atti/266/delibera_cc_19.pdf

Comuna de Torpè – Cursu pro Volontàrios de su Sucursu e de sa Protetzione Tzivile

stemma torpè originale.jpg

Sa Comuna de Torpè, cun s’agiudu de sa Rughe Ruja Italiana, cheret ammanitzare unu cursu pro Volontàrios de su Sucursu e de sa Protetzione Tzivile.

 

Chie cheret leare parte a su cursu devet tènnere intre de sos 18 e sos 55 annos.

 

Pro informatziones e pro si marcare a su cursu (iscritziones) si devet pregontare in sa Comuna dae su 20/09/2012 a su 10/10/2012.
Pro isgarrigare su mòdulu de iscritzione:
o