Comuna de Pasada – Tzitadinàntzia de onore a Mario Zidda

stemma hd.jpg

Sa Comuna de Pasada cuntzedit sa tzitadinàntzia de onore a su dut. Mario Demuru Zidda, chi est istadu sìndigu de Nùgoro pro deghe annos, pro s’impignu in campu Polìticu e Culturale, pro su ligàmine, s’istima e s’atentzione a sa Comunidade e a su territòriu Pasadinu.
Sa tzerimònia s’at a fàghere in Pasada, in sa sala de su consìgiu, su 24 de austu de su 2012.
S’atestadu chi l’at a èssere donadu est istadu fatu in sardu e in italianu dae s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro.
 
Pro bìdere s’atestadu:

Cussìgiu comunale de sa Comuna de Torpè de su 2 de austu de su 2012

stemma torpè originale.jpg

In su cussìgiu comunale de sa Comuna de Torpè de su 2 de austu b’at in  s’òrdine de traballos pro sa die una chistione de importu mannu: aprovatzione  de sa dimanda a sa Regione Sardigna pro s’atuatzione de sos acumprimentos subra sa lege 482/99 a favore duncas de sa tutela e de sa valorizatzione de sa limba sarda.

COMUNA DE TORPÈ
PROVÌNTZIA DE NÙGORO
PROT N.3626
De su 24/07/2012
A SU CUSSIGERI COMUNALE
ALBO
…………………………………..
INVITU
A S’ASSEMBLEA DE SU CUSSÌGIU COMUNALE
( sessione ordinària)
A sos sensos e pro sos efetos de su D.Lgs. de su 18 de austu de su 2000, n. 267, si
invitat a Vostè a leare parte a s’assemblea de su CUSSÌGIU COMUNALE chi s’at a
fàghere in sa Sala de su Cussìgiu su 2 de austu de su 2012 a sas 19.00 in I Cunvoca
e su 3 de austu de su 2012 a sas 19.00, in sa de sa de duas Cunvoca, pro chistionare
de:
1) Aprovatzione Contu Finale annu 2011
2) Nòmina Controllore de sos contos pro tres annos 2012/2015
3) Ratìfica de sa Variatzione de Bilàntziu
4) Variatzione de Bilàntziu
5) Aprovatzione sòtziu servìtzios pro s’arga Comuna de Torpè/Comuna de Lodè
6) Documentu de su Comitadu Provintziale Faunìsticu. Determinatziones
7) Tutela e valorizatzione de sa Limba Sarda. Aprovatzione de s’òrdine de traballos pro sa die pro dimandare a sa Regione Sardigna s’atuatzione de sos acumprimentos subra sa lege 482/99
8) Autoguvernu e soberania de su pòpulu sardu. Aprovatzione motzione (dimanda)