In chirca de unu “mèdia” – Laboratòriu pro sos operadores de sa limba sarda in sos mèdios de comunicatzione

mass media, limba sarda, lingua sarda, Servìtziu Limba e Cultura Sarda, pepe corongiu, Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport, Assessoradu de S’istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport ,


Assessoradu de S’istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport 

Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport

Servìtziu Limba e Cultura Sarda

 

 

Amigu, amiga

 

Bos regordo chi su 28 de freàrgiu 2013  amus a organizzare unu laboratòriu  pro sos operadores de su mundu mediàticu e editoriale chi si impitzat de limba sarda cun a tìtulu <In chirca de unu “mèdia” >  Est su segundu laboratòriu  regionale de cunfrontu e analizu subra s’impreu de sa limba in is mèdias modernos de comunicazione (tv, radiu, cartate, web e àteros). Un’àtera faina comente custa su Servìtziu Limba Sarda l’aiat cuncordada unos tre annos como. Sa tarea de s’addòbiu est cussa de si bìdere cara a cara pro fàghere un’analizu e unu bilàntziu de sos investimento fatos finas a como cun s’art. 14 de sa lege 26/97. S’initziativa est aberta a meres, direttores, operadores, giornalistas, registas, autores e a totu sas figura chi ant traballadu o cherent traballare pro sa limba sarda. S’annu chi benit iscadit su Pianu Triennale e tocat de lu torrare a fàghere cun propostas prus atzivas ca sas crititzidades sunt medas. Est beru chi sa Regione at postu pagu dinare, ma est beru puru chi su sardu sighit a èssere “invisìbile” in is mèdias sardos e pagos ant fatu investimentos aziendales in custu setore.. At a èssere s’ocasione pro pònnere a prou ideas, propostas e fainas noas.

 

 

S’addòbiu est in programma in Casteddu, giòbia 28 freàrgiu 2013 – Biblioteca Regionale – viale Trieste 186

h. 15.30 – 20.00

 

 

Saludos corales


Pepe Coròngiu