Sa ballata de sa Regione

Arvèschida in Montelongu

Arvèschida in Montelongu

In Tàtari e in Casteddu b’at duos grannes palatzones
A unu li narant ritzeddu a s’àteru sarda regione
Lassa fàghere a Giagu un istòria chi t’indignat
Povera sa Sardigna da b’est vonu su divagu

In sa bita cara mea bi cheret goi de tzudda
Ca issos partint e leant e a nois nudda

Poi pro ti cossolare canno arrabiatu ses
Issos ti achen donzi mese una crisi regionale
E achen meta pianos pro s’economia vera
Ennen cristianos e comporan colera
Rit.
Si ti servit documentos custu est su vilu justu
Marca de bullu de tremitza e unu crapitu arrustu
An promissu sacru e santu a su poveru emigratu
Unu postu assicuratu però in su campusantu
Rit.
Faeddant totu pro irbàgliu, sa vavula ghissa ghissa
Non faeddant de travàgliu ma de aumentu de sa giustissa
Sa limba s’identitate, paràulas a su ventu
E si àghera petites bos tupan de tzimentu
Rit.
Un istranu acopiamentu creat dubiu e confusione
In lampatas criant sos àinos e fachen sas eletziones
E torrant a botare sa zente torra cumbinta
Àtera fricatura àteru istampu in sa tzinta

(Chelleddu Burrai)

ELETZIONES IN SARDU

Eletziones in sardu

LIMBAS E COERÈNTZIA.
Est beru e craru chi non totu su chi narant e iscrient in sardu est giustu e de atzetare, comente acuntesset pro cale si siat limba!
Ma est finas beru chi si unu creet a beru in sa sorte bona de sa natzione sarda e in sa libertade sua, non podet fàghere a mancu de nàrrere e iscrìere in sardu su chi pessat. SI NONO, SUNT FAEDDOS BÀRGIOS!
Comente totu sos chi abbòghinant in favore de s’indipenèntzia, ma, cun una iscusa o cun s’àtera, , sena coerèntzia peruna, lu faghent cun sa limba chi cherent negare: s’italianu!

AGIUA CUSTA CAMPAGNA:
“NO APO A VOTARE listas chi non faghent sa propaganda in sardu!”

https://www.facebook.com/pages/NO-APO-A-VOTARE-listas-chi-non-faghent-sa-propaganda-in-sardu/1439025819661916