Sonnu

giorgio rusta, sonnu, poesia, limba sarda, lingua sarda, autonomia sardegna


Ventu africanu conta chin onore

It’est c’as bistu in cussa terra amata

De zente de gabale e mai domata

Chi semper nc’at catzatu s’invasore

Tue chi l’as bistu nara ite dolore

C’at patitu sa zente mea istimata

Dae unu populu ingratu cumannata

Iscrèdulu putincu e traitore

 

Ma su samben anticu est boliatu

Contra a su vile istranzu, mere anzenu

Survat a forte custu sardu alenu

Totu nche leat, totu nc’at butatu

Su coro sardu prus siet anneatu

Su re cainu s’istat lenu lenu

Siet su benitore prus serenu

De pache e de armonia coronatu

 

Jorgi Rusta (2011)

Festa

festa, giorgio rusta, poesia, sardegna, lingua sarda, limba sarda, autonomia sardegna


Oco die chi ses de afestare

Petzi bi cheret una festa manna

De unu pòpulu chi s’est postu a banna

Nara Sardigna it as de ti bantare

Osserva, ma a uve cheres leare

Arressa in su pennente, prus no annas

E si icas passu est fàtzile chi irbannas

e prus non bales a ti n’abitzare

 

osserva a fitzos tuos emigratos

patian inoche chene travagliare.

Abaita a quirra, e poneti a ballare

Non bides sos pastores arrennegatos?

Sos montes de tzimentu carragliatos

E lacrimas de mama a los abare.

Che a cuss’aprile est ora de si pesare

Ca peus de tanno semus cumbinatos.

 

Jorgi Rusta (2011)

Manifestazione Cortes Apertas – belluju – tramas – mastrinos e massarizu – Orune 14 – 15 e 16 Dicembre 2012

ufìtziu de sa limba sarda, provincia di nuoro, cortes apertas, orune, giorgio rusta, angelo canu, limba sarda, lingua sarda


S’Ufìtziu de sa Limba Sarda at ammanitzadu pro sa manifestatzione duas atividades:

– Domìniga a sas 15.00 in su Cursu de sa Repùblica n. 64, in su Furru de su Pane de Bella su laboratòriu didàticu “Ritzetas”, contivigiadu dae sas educadoras sotziales e dae Jorgi Rusta, de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro 

– In sa “Domo Murgia”, in sa Carrera de Meloni, si podet bisitare “Belluju”, sa Mustra Fotogràfica subra de su belludu, cun un’acrarimentu multimediale, contivigiadu dae s’Amministratzione Comunale. Sas ischedas sunt istadas fatas dae Jorgi Rusta e sas fotos dae Anzelu Canu, ambos de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro.


pro iscarrigare totu su programma: http://www.comune.orune.nu.it/docs/eventi/2012/8/broch-orune_12.pdf

S’istripitzu de sos inimigos

s'istripitzu de sos inimigos, il rumore dei nemici, giorgio rusta


Josè Mourinho, pro chie sighit su mundu de sa botza, est unu de sos prus grandes allenadores de fùbalu chi s’agatant.
S’abilesa sua est semper istada de nche bogare totu su chi sos giogadores suos li podiant dare: e custu finas faghende·si chèrrere bene dae sos giogadores etotu.
Cando fiat in Itàlia allenende s’Inter in unu momentu particulare de su campionadu, isse intendiat s’istripitzu de sos inimigos, l’intendiat a forte in tzertos momentos, cando s’iscuadra sua fiat andende bene, e tando proaiant a los trobeire in carchi manera… e isse tando l’intendiat cussu sonu… cussu degògliu… cussu istripitzu…e a isse l’agradaiat… gosaiat petzi a lu respirare cussu sonu… no lu timiat… fiat su chi lu boliaiat male peus pro otènnere resurtados semper prus bonos.
E como in sa chistione de sa limba sarda est sa matessi cosa: comente si traballat bene e in cada comuna de sa Provìntzia de Nùgoro b’at cursos, laboratòrios, mustras, atividades de cada casta… millu… semper prus a forte… dae istripitzu a degògliu… unu degògliu chi punnat a t’issurdare…a boliare prùere… a nche imbolare su traballu de su restu… ca su balore de su traballu est malu a connòschere, cando unu no ischit mancu ite est.
E tando… che a Josè Mourinho, tocat de non si lassare issurdare dae s’istripitzu de sos inimigos de sa limba sarda…, antzis est ora de cumentzare a godire de custu degògliu…est ora de fàghere cumprèndere chi custu degògliu agradat… ca a chie tenet sa cussèntzia a postu custu degògliu lu devet incorporare… ca mancari sos inimigos siant meda e boliados… cando unu faghet degògliu, resone no nde tenet… a tando cheret ascurtadu su degògliu… ascurtadu chene timòria… e dae custu degògliu tocat de bogare fortza noa pro sighire a fàghere su traballu chi pertocat a sa limba nostra.
Ànimu…


de Jorgi Rusta


http://salimbasarda.net/politica-linguistica/sistripitzu-de-sos-inimigos/