Riu – Ilaria Porceddu

ilaria porceddu, musica sarda, lingua sarda, riu, testo,


‘Ecciu sezziada accostau ‘ e su riu 
cara imbecciada ‘e su tempu 
ti castiada e narrada de ti 
narrada de iscì is erroris tusu 
e cussu ch’iasta lassau 
de una storia chi connoscia 
-amigu caru, asi pigau una femmia po un ballu, 
ma is passus si contanta in sonusu 

Passa, sighi e fumada 
gira, tira e ballada 
su ecciu in sa riva ‘e su riu 
unu sonu portau da s’acqua 
-buffa- narrada, ca ancora teisi, teisi meda de bivi, 
sa currente e comente su ballu 
no a ti fai tirai, ma da depisi sighì. 

Camminau lungu su riu 
in una notte ‘e craru 
ma no bidìu cussu chi olliu 
ca mi pariada de unu scuru 
e s’acqua passada, 
andaìa e torrada 
no si frimmada a castiai 
e deu puru forzisi 
comente issa depiu fai, 
sighì e sighì ad andai, 

su ecciu in sa riva ‘e su riu 
unu sonu portau da s’acqua 
-buffa- narrada, ca ancora teisi, teisi meda de bivi, 

sa pedra no frimada 
e a forza de passai 
s’acqua da limada…