AVISU DE S’ISTITUTU COMPRENSIVU ISTATALE DE ORANE

, UFìTZIU LIMBA SARDA, ORANI, ISTITUTO COMPRENSIVO, ISCOLA MATERNA ELEMENTARE E MèDIA,


ISTITUTU COMPRENSIVU ISTATALE

DE S’ISCOLA MATERNA ELEMENTARE E MÈDIA

08026 ORANE (NU)

 

 

 

Prot. 1863/a16                                                                                            Orane su 12/07/2013

Oggetu: Disinfestatzione de sos locales de s’iscola

 

A s’Ufìtziu iscolàsticu de sa Provìntzia de Nùgoro

 

A su Sìndigu de sas Comunas de Orane-Sarule-Oniferi 


Si dat a ischire chi sos locales de s’iscola de Orane, Sarule e Oniferi ant a èssere serrados su 25/26/27 de trìulas de su 2013 pro sa disinfestatzione de sos locales de s’iscola.

 

 

Su Dirigente Iscolàsticu

 

Dut.ssa Maria Federica Floris


pro iscarrigare su documentu in pdf: http://www.comune.orani.nu.it/docs/cultura/28/istitutu_comprensivu_istatale.pdf