Su sardu in s’iscola – Iscritziones 2013-14

Mauro Maxia


Pro s’insinniamentu de su sardu in sas iscolas custu momentu est de importu mannu. Pròpiu in custas dies sos dirigentes iscolàsticos sunt amaniende sos mòdulos de iscritzione pro s’annu iscolàsticu 2013-14 (sas iscritziones si podent imbiare on line custu mese e finas a su 28 de freargiu). Diat bastare chi sas familias, pro pedire s’insinniamentu de su sardu, agatent in su mòdulu una optzione pro su sardu chi sos dirigentes podent agiùnghere si chie tenet interesse e podere de iniziativa (Assessoradu Regionale P.I., comunes, famìlias ecc.) bi lis at a nàrrere. Est finas fàtzile a cumprèndere chi, si sas familias non pedint s’insinniamentu de sa limba, sas iscolas non s’ant a ativare e sa Regione no at a pònnere dinari. In sos annos colados est andada gasi. Si mancu como chie podet non faghet nudda, puru in su 2013-14 at a èssere sa matessi cosa de sos annos colados e s’at a pèrdere un’àteru annu faeddende a su bentu de s’importu chi tenet s’insinniamentu de sa limba in iscola.

Non perdemus custu momentu.

Mauru Maxia