Tziu Pascale – Kelleddu Burrai

limba sarda, lingua sarda, musica sarda, kelleddu, bitti, su

Tziu pascale morinne in su letu

Non bi l’achiat prus, non bi l’achiat prus

Ma l’est bastatu unu litru de Vernaccia, 

como est tranquillu e viva a sa vaccia

 

Lu biet Frantziscu Maria e Pascale

Su binu bonu non faghet mai male

Ma cando est bitu in cumpantzia 

salute bos siat salute.

 

Poi b’est Maria amante distrata

Un amore novu l’at conquistata

Una cupa de binu, s’abratzat e basat

 Si nche la biet dae s’oje a su cras

 

Amore bellu caru tesoro

Intro de die ti juco in su coro

Ma cando tocat s’Ave Maria

Jeo ti lasso pro sa malvasia

 

Cheriat mortu a balla sola

Su c’at ibentatu sa coca cola

Sa bita pro chie juchet chereveddu

 Bi cheret fiascos de binu nieddu

 

Su binu est bellu, est generosu

Faghet allegru su ch’est umbrosu

Biite totu,bumbade meta

Ma datze cara a sa brachetta