Noas dae s’Ogiastra: Lanusè aderit a s’atopada internatzionale contra a sa violèntzia subra de sas fèminas

lanusè, lanusei, violenza contro le donne, lingua sarda, limba sarda, ivan marongiu

lanusè,lanusei,violenza contro le donne,lingua sarda,limba sarda,ivan marongiu


Lompet dae Lanusè su primu EJA ogiastrinu a sa manifestatzione ONE BILLION RISING contra a su feminitzìdiu e a sa violèntzia subra de is fèminas. Su 14 de freàrgiu, die de Santu Balentinu, difatis, in chentinas de pratzas de su mundu ddoe at èssere una atopada patzìfica e alligra pro fàghere leare cussèntzias a sa gente de su problema de sa violètzia contra a is fèminas. Sa punna est cussa de istantargiare, pro mèdiu de un’atzione patzìfica che a su ballu, una protesta sèlia e chieta chi facat abèrrere sos ogros de totus  subra su chi, ogna die, in totu su mundu sas fèminas devent patire. Su nùmene de s’initziativa, a sa cale ant donadu s’adesione prus de 169 natziones, s’ispirat a su tìtulu inglesu de su film de Eve Ensler e de su regista sudafricanu Tony Stroebel, ONE BILLION RISING (Tocat a lòmpere a unu miliardu), unu curtumetràgiu chi faghet a bìere comente sa violèntzia siat una cosa chi corpit a is fèminas de ogna logu de su pianeta, dae s’Afgànistan a s’Amèrica, dae s’Àfrica a s’Europa. Segundu sas istàtìsticas, difatis, resurtat chi oe in die, in su mundu, unu miliardu de fèminas, una onni tres, ant a èssere iscutas, violentadas, o peus, ochìidas. Dae custa premissa movet s’initziativa de One Billion Rising, chi est finas unu sòtziu sena fines de lucru chi dae tempus meda lutat pro informare e agiudare a sas fèminas chi patint cale si siat forma de violèntzia. Pro cuntrastare su malu tratamentu de gènere e pro nàrrere basta a su feminitzìdiu serbit una mòvida a livellu mundiale. Ognunu de nois podet donare su sustennu suo, firmende sa cramada de One Billion Rising, pro more de lòmpere a unu miliardu de sustenidores/as.

http://onebillionrising.org/

Ivan Maròngiu