Sa paristòria de sos craos in su muru

chiodo

Unu tempus b’aiat unu pitzinnu chi teniat unu naturale malu de a beru.

Su babbu, serende·si de s’àndala mala chi aiat leadu su fìgiu, li deit unu sacheddu de puntzas, narende·li chi cada borta chi aeret brigadu cun calicunu diat àere dèpidu prantare unu crau in su muru de su giardinu.

Sa prima die nde pranteit in su muru 37!

Sas chidas imbenientes su pitzocu impareit a s’apasiguaret  e cumintzeit a nde prantare die cun die semper de mancu: aiat iscobertu chi fiat prus fàtzile a s’apasiguaret chi no a prantaret craos in su muru.

Crompeit sa die chi su pilocu no aiat prantadu puntza peruna in su muru. Tando andeit a ue su babbu a li nàrrere chi su muru, sa die, no aiat bidu crau.

 

Su babbu li cumandeit tando chi cada die chi no aeret brigadu cun nemos nde diat àere dèpidu bogare una puntza.

Die cun die sas puntzas in su muru fiant semper minimende, fintzas a cando su pipiu andeit a ue su babbu a li narreret chi su muru non teniat prus unu crau prantadu.

Su babbu pigheit a manu tenta a su fìgiu a fatza a su muru e li nargeit: “Fìgiu meu, ti ses cumportadu bene; ma abbàida bene totu sos istampos chi bi sunt in su muru.

Dae como a in antis no at èssere prus su matessi muru.

Onni borta chi brigas cun calicunu e lu ingiùlias, li lassas una ferta aberta, che a sas de su muru. Est che a li istochigiare e a nde li bogare a sa lestra sa resòrgia dae sa carena: ma sa ferta abarrat. Est de pagu importu sas bortas chi l’as a pedire perdonu: sa ferta at a arreare in ue est. Unu malu faeddu o un’ingiùliu dolet che a una ferta in sa carena”

 

 

foto leada dae sa retza