LODE’ – Nàschidos pro lèghere

nati-per-leggere

Oe, su 23 de cabudanni de su 2015, at torradu a comintzare su progetu “Nati per leggere” in s’iscola materna de sa Comuna de Lodè chi punnat a promòvere sa letura in famìllia e in iscola, ca chircas iscientìficas ant mustradu chi a lèghere a boghe arta a sos pitzinnos in edade pre-iscolare lis cajonat profetu mannu siat in àmbitu relatzionale (ca ponet a cuntatu istrintu a su mazore cun su fìgiu) siat in àmbitu de crèschida psico-cognitiva (creschet mègius su cumprendòniu de su linguàgiu e s’abilesa a lèghere).
In prus sos pitzinnos creschent avesos a tènnere libros a in tundu e duncas a los lèghere.
Su progetu est promòvidu dae sa collaboratzione intre su sòtziu de sos pediatras (ACP), su sòtziu de sas bibliotecas italianas (AIB) e su Tzentru pro sa Salude de su Pitzinnu (CSB); prus de 400 progetos locales in 1195 comunas italianas.
Sa biblioteca de Lodè, in custos annos, at promòvidu sa letura de libros no in  italianu ebbia, ma fintzas in inglesu (Progetu “Born to read”) e in sardu “Nàschidos pro lèghere”; dae como a su mese de nadale sa prima parte de su progetu at a èssere fatu a incuru de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda cun libros bortados in sardu e cun un’animatzione a sa letura totu in sardu.

Laboratòrios in limba sarda in sas elementares de Lodè

S'omineddu de sa pròida

S’omineddu de sa pròida

Pro more de s’agiudu de sa biblioteca de Lodè, “S’omineddu de sa pròida” est istadu contadu oe in sa prima elementare de Lodè. Sos pitzinnos sunt istados atentzionados a su contu de s’omineddu chi curret dae una nue a s’àtera a tancare e a abèrrere sos cantaros, pro fàghere falare s’abba o pro la fàghere sessiare: “Si si nde torrat a dormire nde l’amus a ischidare nois!”

S’àteru laboratòriu l’amus fatu in sa cuarta elementare: “Deo so su prus bellu”. Su contu de unu lupu chi faghet su barrosu cun sos prus minores de issu, fintzas a cando no agatat calicunu chi nde li catzat sa gana de si mustrare mannosu e pomposu…. In prus un’arrèsonu in pitzu a sa grafia de sa limba, pro fàghere bìdere chi unu contu est s’iscritura e un’àteru su faeddu.