Libertade – Askra

comp-manu 108.jpg

Pranghet Sardinna vidende sos fizos,
pranghet lacrimas chi sun de oro.
Pro omines liberos de mente, de coro,
chi fachen beros sos sardos disizos…

Gherran fieros pro sa Libertade,
gherran fieros pro solidariedade,
gherran fieros pro sa dinnidade,
gherran fieros pro sa Libertade…

Paris chin issos, Sardinna, chi gherret,
non b’at prejone o galera ch’isserret
sa nostra fiera e manna solidariedade
chi fachet beros sos sardos disizos…