Torpè – Avisu de bandu pro Bursa de istùdiu

Bursa de istùdiu

 Comuna de Torpè – Provìntzia de Nùgoro

Assessoradu a sa Cultura e a sa P.I.

Prata de su Munitzìpiu, 10 08020 Torpè – Tel. 0784-1825815– fax 0784- 829008

 

 

S’AMMINISTRATZIONE COMUNALE

PROMOVET

BANDU PRO ASSIGNARE SAS BURSAS DE ISTÙDIU PRO SOS       ALUNNOS MERESCHIDORES

A.I. 2014/2015

 

 

 

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA PRIMÀRIA CHI ANT  OTÈNNIDU SA LITZÈNTZIA (5^ ELEMENTARE) NESSI CUN SA MÈDIA DE SU NOVE (9);

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA DE I GRADU CHI ANT OTÈNNIDU SA LITZÈNTZIA MÈDIA CUN SU VOTU FINALE NESSI DE SU NOVE (9);

PRO SOS ALUNNOS DE S’ISCOLA SEGUNDÀRIA  DE II GRADU CHI ANT TÈNNIDU SA MÈDIA NESSI DE SU SETE E MESU (7,5)

RECHISIDOS E AVERTIMENTOS

1. Tocat a presentare s’autotzertificatzione cun su votu  e s’istitutu frecuentadu

2. Tocat a presentare sa domanda compilende su modellu giai ammanitzadu dae sa Comuna (si podet iscarrigare dae su situ internet de sa Comuna); su modellu depet èssere compiladu a manera cumpleta;

3. Totu sos documentos depent èssere presentados e indirirtzados a : COMUNA DE TORPÈ – Ufìtziu de           Segreteria Generale – Prata de Munitzìpiu, 10 08020 Torpè (NU) o cunsignados a manos a s’Ufìtziu de          Protocollo

SU BANDU ISCADIT SU 30 DE CABIDANNI DE SU 2015

 

pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

pro lèghere s’avisu in italianu e iscarrigare su mòdulu incarca inoghe

Pasada – Avisu libros iscolàsticos pro s’Iscola Primària

Libros iscolàsticos

COMUNA DE PASADA

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

AREA AFARES GENERALES E ISTITUTZIONALES, ATIVIDADES PRODUTIVAS,      TURISMU, P.I.,  BIBLIOTECA, DEMOGRÀFICU-ISTATÌSTICU

 

 

AVISU PÙBLICU

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi ocannu, pro s’Annu Iscolàsticu 2015/2016, sa Comuna de Pasada at a dare sos libros iscolàsticos a manera dereta a sos alunnos de s’Iscola Primària Istatale.

Ocannu NON B’AT A ÈSSERE  cunsigna peruna de sas “tzèdolas libràrias” a sos babbos e a sas mamas de sos        alunnos.

Su Servìtziu Pùblica Istrutzione est a disponimentu pro acrarire cada duda, in sa Domo Comunale o pro telèfono:

  • 0784870519
  • 0784870520
  • 0784870500

 

Posada, 01.09.2015

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Giuseppe CARZEDDA

 

 

pro iscarrigare s’avisu in sardu incarca inoghe

pro lèghere s’avisu in italianu, incarca inoghe

Zente de Torpè… e a inghìriu….

zente de torpè2zente de torpè1

Su 7 de cabudanni a sas ses de su sero at a  èssere inaugurada sa mustra fotogràfica “Sardigna de sos annos ’70 – Zente de Torpè … e a inghìriu” de Ferdinando Longhi in su salone de sa Crèsia Mazore, carrera de Santu Nicolò, de Torpè.

Sa mustra at a èssere aberta sas dies de sa festa de Nostra Segnora de sos Ànzelos, cun custos oràrios:

lunis 7 de cabudanni: dae sas 6 de su sero (18.00)

martis 8 de cabudanni: 10.00/12.00 e 18.00/22.00

mèrcuris 9 de cabudanni: 10.00/12.00 e 18.00/22.00

giòvia 10 de cabudanni: 10.00/12.00 e 18.00/22.00

Chie cheret prus informatziones podet telefonare a custu nùmeru +39 335459325

imbiare una mail a custu indirìtziu: ferdinando.longhi@tiscali.it

o bisitare su situ internet: www.ferdinandolonghi.com