Torpè – A l’ischides chi in biblioteca…..

A l'ischides chi in biblioteca

Sa Biblioteca Comunale de Torpè, paris cun s’Ufìtziu de sa Limba Sarda e sa Comuna de Torpè e in collaboratzione cun sas iscolas de Torpè, proponet su progetu “A l’ischides chi in biblioteca…” una filera de abojos cun sos pitzinnos de sas iscolas elementares de Torpè, pro sa promotzione de sa letura, de s’impreu de sa biblioteca e de sa limba sarda.

S’idea est sa de lèghere a sos pitzinnos sos libros chi sunt in biblioteca, (custu pro mèdiu de unu videoproietore) pro intzediare in sos pitzinnos sa curiosidade e s’amore pro sos libros e duncas promòvere, afortire, avalorare e ismanniare s’istima pro sa letura.

Sos abojos ant a èssere fatos una borta a sa chida, cada lunis un’ora pro cada classe, nessi pro bator chidas e ant a comintzare su 9 de santandria a sas 9.30.

 

 

Sas punnas de custu progetu sunt:

  • Promòvere un atinu positivu cara a sa letura
  • Fàghere a manera chi su/a pitzinnu/a s’acortziet a su libru cun istima e emotzione
  • Donare a su/a pitzinnu/a sas cumpetèntzias chi li bisòngiant pro acumprire unu raportu ativu-creativu cun su libru
  • Pesare su pitzinnu cun s’idea de ascurtare e comunicare cun sos àteros
  • Favorèssere su de atzetare e su de rispetare sas culturas “àteras” ca sunt maneras de s’irrichire
  • Mustrare sa limba sarda in totu sa normalidade sua
  • Promòvere sa limba sarda in àmbitu ufitziale (iscola e biblioteca)

Torpè – Sa ludoteca est torra aberta

stemma torpè originaleLUDOTECA

 

A V  I S U

Sa responsàbile de su Servìtziu Sotziale dat a ischire chi dae su 19 de santugaine de su 2015 sa LUDOTECA at a èssere aberta su Lunis, su Mèrcuris e su Sàpadu, dae sas 15.00 (sas tres) a sas 18.00 (sas ses).

Sas atividades ant a èssere fatas in sos locales de su Tzentru de Agregatzione Sotziale pro sos   pitzinnos dae sos ses a sos trèighi annos.

SA RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

F.tu Ass.  Dott.ssa Laura Buccheri

 

pro lèghere s’avisu in sardu incarca inoghe

Torpè – Servìtziu de trasportu iscolàsticu

stemma torpè originale

COMUNA DE TORPÈ

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

 

Prot. N. 4157 de su 15.09.2015

 

 

 

 

AVISU PÙBLICU

 

Servìtziu trasportu iscolàsticu A.I. 2015/2016.

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

DAT A ISCHIRE

chi sos chi cherent gosare de su servìtziu de trasportu iscolàsticu pro sos pitzinnos de s’Iscola Materna, de s’Iscola  Primària e de s’Iscola Segundària de I gradu, depent presentare domanda iscrita a su Servìtziu Pùblica Istrutzione de sa Comuna de Torpè, impitende su mòdulu de domanda.

 

Pro s’annu 2015/2016 cada mese s’at a dèpere pagare:

a) 15 èuros pro unu pitzinnu

b) 21 èuros pro duos pitzinnos (de sa matessi famìllia)

c) 27 èuros pro tres pitzinnos (de sa matessi famìllia)

 

 

A s’Ufìtziu de Protocollo de sa Comuna de Torpè tocat a presentare, in antis chi intret su mese, sa ritzevuta de su   pagamentu fatu in favore de sa Comuna in su c.c.b. intestadu a su Servìtziu Tesoreria de Torpè o sinuncas in su c.c.p. n. 12058087, intestadu a sa Comuna de Torpè – Causale de su versamentu “Cuota servìtziu postalinu mese de _______________ 2015 (o 2016), (nùmene de su pitzinnu) _________________”.

 

Sos oràrios de su postalinu ant a èssere:

h.7.30 SU COSSU _ h.7.40 TALAVA’_ h.7.50 BRUNELLA _ h.8.00 BUDONI

 

 

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

Dut.a Franca CORONAS

 

 

pro iscarrigare sos avisos in italianu e in sardu incarca inoghe

PASADA – Vacàntzia antzianos 2015

stemma Posada hd

COMUNA DE PASADA

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

SERVÌTZIOS SOTZIALES

 

 

AVISU PÙBLICU

 

 

INFORMAMUS CHI PODIDES CUMINTZARE A BOS NCHE MARCARE PRO SA

“VACÀNTZIA DE SOS ANTZIANOS DE SU 2015”

 

Sas domandas ant a dèpere èssere presentadas non prus a tardu de mesudie ( a sas 12.00) de su 30 de cabidanni de su 2015

 

Pasada, su 18.09.2015

 

ASSESSORE A SOS SERVÌTZIOS SOTZIALES

F.du Marco Ventroni

 

 

 

Pro iscarrigare s’avisu in sardu, incarca inoghe

pro iscarrigare s’avisu e sos mòdulos in italianu, incarca inoghe