Prèmiu Pintore – Comuna de Irgoli e Editziones Papiros

diego corraine, papiros, irgoli, premio pintore, gianfranco pintore, mimmo bove,


Editziones Papiros e Comuna de Irgoli 
ant a annuntziare
sos BINCHIDORES de su
“PRÈMIU PINTORE” de giornalismu in sardu
(in ammentu de su giornalista e iscritore Giuanne Frantziscu Pintore, mortu in su 2012), 
sabadu 18 de Maju 2013 
in sa sala cunsiliare de sa Comuna de Irgoli 
a sas h. 18,30.
Ant a èssere presentes sos binchidores , sa famìlia Pintore, sas Editziones Papiros, amigos de GF Pintore, iscritores, giornalistas e amigos de sa limba sarda.
Sos binchidores ant a retzire 100 € peròmine de prèmiu e unu sìmbulu apòsitu in tzeràmica fatu dae s’artista Mimmo Bove.