Sa ballata de sa Regione

Arvèschida in Montelongu

Arvèschida in Montelongu

In Tàtari e in Casteddu b’at duos grannes palatzones
A unu li narant ritzeddu a s’àteru sarda regione
Lassa fàghere a Giagu un istòria chi t’indignat
Povera sa Sardigna da b’est vonu su divagu

In sa bita cara mea bi cheret goi de tzudda
Ca issos partint e leant e a nois nudda

Poi pro ti cossolare canno arrabiatu ses
Issos ti achen donzi mese una crisi regionale
E achen meta pianos pro s’economia vera
Ennen cristianos e comporan colera
Rit.
Si ti servit documentos custu est su vilu justu
Marca de bullu de tremitza e unu crapitu arrustu
An promissu sacru e santu a su poveru emigratu
Unu postu assicuratu però in su campusantu
Rit.
Faeddant totu pro irbàgliu, sa vavula ghissa ghissa
Non faeddant de travàgliu ma de aumentu de sa giustissa
Sa limba s’identitate, paràulas a su ventu
E si àghera petites bos tupan de tzimentu
Rit.
Un istranu acopiamentu creat dubiu e confusione
In lampatas criant sos àinos e fachen sas eletziones
E torrant a botare sa zente torra cumbinta
Àtera fricatura àteru istampu in sa tzinta

(Chelleddu Burrai)

NÀSCHIDOS PRO SA MÙSICA

 

lodè, graziano spanu, Caterina N. Solinas, nati per la musica, lingua sarda, biblioteca, libri, musica, tenore sant'antonio, tito canu, ufìtziu limba sarda, angelo canu


SA COMUNA DE LODÈ

BIBLIOTECA COMUNALE

cun s’agiudu de

S’Ufìtziu Limba Sarda – Provìntzia Nùgoro

presentat

 

 

NÀSCHIDOS PRO SA MÙSICA

 

Sa mùsica est una forma de comunicatzione,

intrat in sa bida de sos pitzinnos galu in antis

de nàschere e lis permitet de cuncambiare

cun sos àteros e cun s’ambiente.


ant a faeddare

Graziano Spanu – sìndigu

Caterina N. Solinas – bibliotecària

Angelo Canu Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia Nùgoro

 

Tramesos de letura cuntivigiadu dae

Tito Canu

Leat parte a sa manifestatzione

Tenore Sant’Antonio

 

 

 

 Su 3 Maju de su 2013
Sala de su Consìgiu
A sas 17.00
 
 

 

 

 

 


 

SIENDA – Andrea Parodi e Elena Ledda

sienda,andrea parodi,elena ledda,musica,musica sarda,limba sarda


Quandu sta notte a fignà
e su ancun u risplendià
mi sajò chi che pensu a ti…
…duvve…..

Ti ses cuada, prenda mia,
ti ses arresa, sienda mia
e deo so innoe, pensende a tie
duvve..duvve u sajà u me amur?

Ti ses cuada, sienda mea
ti ses arresa istella mea,
como deo so pensende a tie.

In sa tristessa, deo so innoe
in su dolore, deo so innoe
at essere mezu umpare a tie
Ue…
in sa tristessa, deo so innoe.

Ue ses andende anima mea
sutt’e su sole o s’umbra ‘eo
a leare durches melodias.

Ti ses cuada, sienda mea
ti ses arresa istella mea,
como deo so pensende a tie,
in sa tristessa, deo so innoe.

Armentos

Armentos
Caminende canos
In sa pastura ‘e Deus
Coro meu

Ammentos
Artziende lentos
In su monte ‘e su tempus
Durche coro meu

Oh, oh, oh
Bella sa die
Cando tue as a torrare
Bellu at a essere s’amore nostru

Momentos
Morighende lentos (lestros)
In sa memoria mea
Durche coro meu

Oh, oh, oh
Bella sa die
Cando tue as a torrare
Bellu at a essere s’amore nostru

Oh, oh
Su ‘entu chi brujat s’iberru
Mi fachet male