Riu – Ilaria Porceddu

ilaria porceddu, musica sarda, lingua sarda, riu, testo,


‘Ecciu sezziada accostau ‘ e su riu 
cara imbecciada ‘e su tempu 
ti castiada e narrada de ti 
narrada de iscì is erroris tusu 
e cussu ch’iasta lassau 
de una storia chi connoscia 
-amigu caru, asi pigau una femmia po un ballu, 
ma is passus si contanta in sonusu 

Passa, sighi e fumada 
gira, tira e ballada 
su ecciu in sa riva ‘e su riu 
unu sonu portau da s’acqua 
-buffa- narrada, ca ancora teisi, teisi meda de bivi, 
sa currente e comente su ballu 
no a ti fai tirai, ma da depisi sighì. 

Camminau lungu su riu 
in una notte ‘e craru 
ma no bidìu cussu chi olliu 
ca mi pariada de unu scuru 
e s’acqua passada, 
andaìa e torrada 
no si frimmada a castiai 
e deu puru forzisi 
comente issa depiu fai, 
sighì e sighì ad andai, 

su ecciu in sa riva ‘e su riu 
unu sonu portau da s’acqua 
-buffa- narrada, ca ancora teisi, teisi meda de bivi, 

sa pedra no frimada 
e a forza de passai 
s’acqua da limada…

Pro ite pianghes – Duo Puggioni

IMG_5373.JPG

 Pro ite pranghes o fìgiu meu ista chietu pro amore de Deus


cheres a babbu fìgiu istimadu ma babbu tuo ch’est emigradu


ch’est emigradu a mala gana in una terra frita e lontana


ca fiat inoghe disisperadu annos intreos disocupadu
e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire


e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint  a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire
Tue non prangas dae.mi sa manu prega pro babbu chi restet sanu


a Deus pregas essende prus mannu de non connòschere simile afannu


e de non bìvere essende cojuadu chena famìlia, solu, emigradu


che babbu tuo disisperadu annos intreos disocupadu

 

 


e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire


e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint  a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire

Ammenta su lumene – Menhir

 

menhir,ammenta su lumenene,testo,musica sarda,lingua sarda,limba sarda


Ammenta su lumene de custa iscola ca semmus benende a piccare 
sa nostra beridade a corfos de fusile issupra sa tua falsidade 
fabricada chi’n d’ unu muntone et cazzadas ispacciadas pro roba de istrada
ma ti manca s’odiu chi nois di bendimmus comente mariajubanna
in pratta!
pippala tastala pippala facheti a sale bastat chi chi ti c’andese
ca su belenu no est cosa pro tene et pro chie no lu reghet in su sambene
ammenta su lumene de chie lu iuchete comente s’unicu amicu
ammentalu sempere ca chie lu bibete est sicuru chi abbarrata siccu
est cianuru puru seccau a canticheddos fine comente arena
est sa musica chi currete comente s’abba de unu rivu in prena
est su lumene de una curtura connotta comente hip hop
custu est hardcor iscola nugor
dae s’ ottanta chimbe chi’n immesu bi so!
et commo chi intendo custas vibrasiones 
comente una parte de sa pessone
dae su cale no mi potto dividere prusu appo iseperau custu jocu
piccane forte su fracu piccane forte su tumbu
piccane forte s’ effettu comente cussu chi ti fachet su bumbu
ammenta su LU 
ammenta su ME
ammenta su NE
AMMENTA SU LUMENE
ammenta su LU
ammenta su ME 
ammenta su NE
AMMENTA SU LUMENE
no est pezzi jocu de paragualas
deo terrorista comente sos m.a.s.
cando t’ammustro custa musica
in ube pro intrare no servit su pass
servit passione servit sa gana
no bastat una papalina de lana et custu no l’irmentiches mai
k.l. su lumene est gai !
T’ammento su lumene ca est una abitudine
ponnere a currere fachere a prughere
zente chi s’attacata assupra che pulighes
in ube b’est s’unica iscola chi gherrat e ghettata a s’arga
fozzos de papiru chi paren de pazza
cantones de merda chi piachene a sa massa 
concettos chi piccana a dolore de matta
ascurta!
billu su focu brulla chi’n issu mi bastat chi inoche no abbarrese
joca a sa sola ma cando ti brusias no benzas inoche a pranghere
iscude sa conca a su muru si cheres brigare pro ti l’ ispassiare
iscudela forte si est custu chi cheres et menzus ti fachete istare
deo pesso a ti fachere moghere ballare musica chi’n d’unu sensu
deo pesso a ti fachere moghere mogheti tzocca sas manos a tempu
sa sala si prena si ba chi ne ghelat zirande de ischina che compare seb
lestru limbudu de bucca t’inbucco una surra si cheres su solitu rap
s’arbore medichinosu ti dat unu fruttu chi no tenet gustu
OH OH ! pippa de custu sonu sanu pippa che turcu
fache su lupu fache su corbu tantu j’ ha binnat pro tottus
in chirca de rispettu piccande contu cantu chentu poleddos
trazzammus in duos su carru
ammenta su lumene de custa bomba chi iscoppiat in culu a su frassu
lassu s’acchina pone in motu sa macchina e parti
ca sa festa no est a richiesta si b’est una greffa chi sonat funk
ragga hip hop musica etno sarda….

Libertade – Askra

comp-manu 108.jpg

Pranghet Sardinna vidende sos fizos,
pranghet lacrimas chi sun de oro.
Pro omines liberos de mente, de coro,
chi fachen beros sos sardos disizos…

Gherran fieros pro sa Libertade,
gherran fieros pro solidariedade,
gherran fieros pro sa dinnidade,
gherran fieros pro sa Libertade…

Paris chin issos, Sardinna, chi gherret,
non b’at prejone o galera ch’isserret
sa nostra fiera e manna solidariedade
chi fachet beros sos sardos disizos…