LODE’ – Nàschidos pro lèghere

nati-per-leggere

Oe, su 23 de cabudanni de su 2015, at torradu a comintzare su progetu “Nati per leggere” in s’iscola materna de sa Comuna de Lodè chi punnat a promòvere sa letura in famìllia e in iscola, ca chircas iscientìficas ant mustradu chi a lèghere a boghe arta a sos pitzinnos in edade pre-iscolare lis cajonat profetu mannu siat in àmbitu relatzionale (ca ponet a cuntatu istrintu a su mazore cun su fìgiu) siat in àmbitu de crèschida psico-cognitiva (creschet mègius su cumprendòniu de su linguàgiu e s’abilesa a lèghere).
In prus sos pitzinnos creschent avesos a tènnere libros a in tundu e duncas a los lèghere.
Su progetu est promòvidu dae sa collaboratzione intre su sòtziu de sos pediatras (ACP), su sòtziu de sas bibliotecas italianas (AIB) e su Tzentru pro sa Salude de su Pitzinnu (CSB); prus de 400 progetos locales in 1195 comunas italianas.
Sa biblioteca de Lodè, in custos annos, at promòvidu sa letura de libros no in  italianu ebbia, ma fintzas in inglesu (Progetu “Born to read”) e in sardu “Nàschidos pro lèghere”; dae como a su mese de nadale sa prima parte de su progetu at a èssere fatu a incuru de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda cun libros bortados in sardu e cun un’animatzione a sa letura totu in sardu.

Nàschidos pro lèghere – Atestados de nàschida

 

biblioteca,lodè,nati per leggere,ufitziu limba sarda,graziano spanu,pierangela mussinu,antonietta cossu,tito canu

Su 26 de abrile sa Biblioteca de sa Comuna de Lodè presentat “Nàschidos pro lèghere” una manifestatzione chi at sa punna de promòvere sa letura a boghe arta a sos pitzinnos minores (6 meses – 6 annos).

 

Ant a faeddare:

Grazianu Spanu: sìndigu

Pierangela Mussinu: Pediatra

Antonietta Cossu: maistra

 

At a lèghere:

Tito Canu

 

Pro sa manifestaztione s’Ufìtziu de sa Limba Sarda at ammanitzadu sos atestados de nàschida pro sos pitzinnos de sas levas 2012 e 2013