Tàtari – Presentada de “Il sardo. Una Lingua normale”

cumbidutatari

Custa chenàbura, su 13 de nadale de su 2013, a sas 17.30, in sa Sala Cunferèntzias de s’Assessoradu de sas Culturas de sa Comuna de Tàtari, Maria Dolores Lai, Vincenzo Migaleddu, Felice Testa e Alessandro Mongili, paris cun s’autore Pepe Coròngiu, ant a presentare “Il sardo. Una lingua normale”

Prima presentatzione ufitziale de su libru ‘Il sardo una lingua normale’

Il sardo lingua normale

Il sardo lingua normale

Chenàbura 29 onniassantu chi benit prima presentatzione ufitziale de su libru ‘Il sardo una lingua normale’. Casteddu, sala Unione Sarda, h. 17.30. Introduit Giovanni Manca de Condaghes. Paris cun s’autore faeddant Anthony W.Muroni e Vito Biolchini. Sas ‘Lùghidas’ de Lucido Sottile ant a lèghere carchi pàgina de sos logos comunes de su Sardu prus ispassiosos. A non mancare est.

Cursu bàsicu de sardu CUBAS

coroso lingua sarda, cubas, Assessoradu a s’istrutzione pùblica, informatzione, ispetàculu e isport, pepe corongiu, lingua sarda, politica linguisticaCun sa punna de insingiare sos fundamentos de sa limba sarda, s’Assessoradu a s’istrutzione pùblica, informatzione, ispetàculu e isport, organizat unu cursu base de limba sarda de 60 oras chi s’at a fàghere in Casteddu e Tàtari dae su mese de santandria-onniasantu 2013 finas a Martzu de su 2014.

Obietivu generale: lòmpere a unu livellu de base, cunforma a su Cuadru Comune Europeu de referèntzia pro sa connoschèntzia de sas limbas, Livellu base A1 (Cumprendet e impreat espressadas chi s’’impreant a fitianu e fràsias de base chi satisfaghent bisòngios de tipo cuncretu. Ischit presentare issu/a etotu e sos àteros puru, e est a tretu de fàghere preguntas e de respòndere a dimandas particulares a tipu in ue istat, sas persones chi connoschet e sas cosa chi tenet. Interagit a manera simple, semper chi su chi l’est faeddende chistionet a bellu e cun craresa e chèrgiat cullaborare pro si cumprèndere a pare).
Obietivos ispetzìficos: connòschere sa situatzione linguìstica de Sardigna; sebestare e avitare pregiudìtzios e istereòtipos; torrare a sa a normalidade de sa limba e a s’identidade linguìstica; connòschere su sistema linguìsticu sardu su continuum diatòpicu; connòschere s’ortografia e sas normas de referèntzia de su sardu.
Matèrias: Polìtica linguìstica (20 oras): su sardu e sa polìtica linguìstica in Sardigna; Sa normalidade de sa limba sarda; Pregiudìtzios, precuntzetos e istereòtipos de sa limba sarda; Identidade polìtica de Sardigna;
Dialetologia (20 oras): su sistema linguìsticu sardu, su continnum diatòpicu, sa madrighe comuna de su sardu; variedades alloglotas;
Limba faeddada (20 oras): limba faeddada e limba iscrita; Aprendimentu de fràsias simples de arresonada direta, fràsias idiomàticas e collochiales de base, situatzione de impreu de sa limba in domo, in sas butegas, in su tzilleri, in s’istatzione, in albergo, in ristorante, in carrera, in iscola, ufìtzios e àteras situatziones de custu tipu in limba istandard, cunforma a sa faeddada de su logu.
Sede de sos cursos: Casteddu in sa biblioteca regionale; In Tàtari in una sede de definire;
Perìodu: su cursu s’at a fàghere dae santandria/onniasantu 2013 a su mese de abrile 2014.
Frecuèntzia letziones: 4 oras a sa chida partzidas in duas dies, a merie/borta de die pro 15 chidas in totu (4 meses pagu prus o mancu).
Nùmeru de sos chi bi podent leare parte: max. 40 pro sede
Su Servìtziu limba sarda at a individuare 40 cursistas pro Casteddu e 40 pro Tàtari chi tèngiant: 
– residèntzia in Sardigna; 
– edade dae 18 a 55 annos;
S’at a dare prioridade a sos istudiantes universitàrios in matèrias umanìsticas; insignantes de ruolu; insignantes precàrios; giornalistas professionistas e publitzistas; cumponentes de assòtzios culturales. S’ant a privilegiare sos giovanos chi faghent rechesta.

Sa dimanda pro leare parte a su cursu, fata impreende su mòdulu apòsitu, depet lòmpere petzi in posta eletrònica a sos indiritzos pi.limbasarda@regione.sardegna.it (Casteddu) o cbecciu@regione.sardegna.it (Tàtari), intro su 31 de santugaine-ladàmene. 

Pro informatziones est pretzisu a cramare s’Isportellu linguìsticu regionale, o su de Casteddu (070/606.4948 – referente Micheli Ladu; 070/606.5067 – referentes Giusepe Orrù e Giusepe Corronca) o su de Tàtari (079/208.8567 – referentes Istèvene Ruiu e Juvanna Tuffu). 


(Pepe Coròngiu)

Eficientismu a sensu ùnicu


 

cartelli stradali, colonialismo, pepe corongiu, regolamento codice della strada, anas


Su cartellu in sardu est a norma, cussu in italianu no ca is caràteres sunt mannos a cunforma de su chi prevedit su Regulamentu Codighe Istradas. E tando sos funtzionàrios cuidadosos de s’Anas proite no iscrient una bella lìtera pro nde bogare custos cartellos fora de lege iscritos in dialetu toscanu? Colonialismu bolet nàrrere eficientismu a sensu ùnicu.

 


de Pepe Coròngiu

Bilinguismu Creschet – Chenàbura chi benit addòbiu de relatas e coordinamentu

Antonella Sorace, Manuela Mereu, Bilingualism Matters, Bilinguismu Creschet, ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT, pepe corongiu, regione sardegna, Maria Antonietta Piga,


ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT


Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport

Servìtziu Limba e Cultura Sarda

 

 

Amiga, amigu

 

Chenàbura chi benit 22 de martzu a sas chimbe de merie amus a fàghere un’addòbiu de relatas e coordinamentu de sa retze sotziale e istituzionale de Bilinguismu Creschet pro leare cabu e fàghere analizu de sas chistiones chi pertocant sas famìlias bilingues in Sardigna. Sa dot.ssa Manuela Mereu, germanista e anglista, nos at a contare sa partetzipatzione sua a Edinburgu a s’addòbiu internatzionale de totu sas filiales europeas de Bilingualism Matters. Su servìtziu limba sarda at a informare de sas punnas de ocannu e est in programma finas unu collegamentu curtzu cun Antonella Sorace in Skype. Podet partetzipare chie cheret, mesches sas famìlias bilingues chi tenent problemas, pregontas, propostas de fàghere. A incuru de Maria Antonietta Piga b’at a èssere un’animatzione in sardu pro sos pipios chi duncas podent bènnere e non s’ant a orroschère. Acabu a sas 7 de sero.

 

S’addòbiu est in programma chenàbura 22 de martzu 2013, h.17.00, Chatterbox College, arruga de Pola 43, Casteddu

 

In s’ocasione bos indito duas ainas noas de comunicazione, impreadelas pro abarrare in cuntatu cun nois e pro èssere semper informados

 

http://www.bilinguismucreschet.com/

http://www.facebook.com/#!/BilinguismuCreschet

 

 

 

Saludos coralesPepe Coròngiu