A un’illusa

a un'illusa, peppino mereu, poesia sarda, lingua sarda

 

Puzzi, perdeu cantu fea sese!

Cun cussas laras tintas a mattone

ei sa facci’a color’ ‘e limone,

a chie lu naras, ca bella ti crese?

Ojos e bucca cando rier dese

faghent paura cun cumpassione.

Cambi piluda che unu sirbone,

cando camminas si brigant sos pese.

Ses a vintitres annos pili cana,

simile non s’agallat visu feu,

petegolende pares una rana;

e isparghes profumu d’ozu seu.

A su chi nadu hat carchi anziana,

 

in te s’had’isfogadu s’ira Deu.

de Peppino Mereu

Dae “A Nanni Sulis 1”

 

limba sarda, lingua sarda, poesia sarda, a nanni sulis, peppino mereu


Vile su chi sas giannas hat apertu
a s’istranzu pro benner cun sa serra
a fagher de custu log’unu desertu.
Sos vandalos, cun briga e cuntierra,
benint dae lontanu, a si partire
sos fruttos, da chi si bruiant sa terra.
Isperamus chi prestu hat a finire
cust’istadu de cosas dolorosu:
meda semus istancos de suffrire.
Guai si no essère isperanzosu
in fiores donosos e galanos,
de cuddos c’hant profumu virtuosu.
Mancar’in testa giuta pilos canos,
sa mente sognat e su coro bramat
pro custa terra rosas e beranos….
P. Mereu